O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Investičná priorita: 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 12.10.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach
Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Zoznam schválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Výsledky 4. hodnotiaceho kola (04.07.2019)

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 01. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 28. 03. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 15. 06. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 12. 10. 2018 je zároveň termínom uzavretia výzvy

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 (formát PDF, 742 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 256 kB)

Prezentácia k informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor formuláru žiadosti o NFP  (Formát RTF, 885 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01: Plnomocenstvo (formát RTF, 1942 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1266 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát RTF, 5828 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát RTF, 11504 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát RTF, 5549 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát RTF, 5119 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) (formát PDF, 356 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom (formát RTF, 1983 kB)

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 (formát RTF, 1920 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (formát RTF, 437 kB)

7. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 597 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát RTF, 1999 kB)

9. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát RTF, 1985 kB)

10. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

11. Špecifiká výzvy (formát RTF, 2047 kB)

12. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (formát RTF, 725 kB)

13. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektov (formát RTF, 1925 kB) 

14. Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov (formát RTF, 1974 kB)