Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (ďalej len "výzva"), ktorá je popísaná, vrátane zdôvodnenia, v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok". Táto zmena je účinná k 27.10.2017 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 27.10.2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, a z toho dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (formát PDF, 218 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (formát PDF, 380 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - so sledovaním zmien (formát DOCX 790 kB)