Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (ďalej len "výzva") v podmienke č. 21 - "Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov", ktorá je vykonaná z dôvodu zosúladenia kritérií pre výber projektov OP ĽZ a metodiky ich uplatňovania s vecným zameraním výzvy. Kritérium odborného hodnotenia Prínos k RIÚS alebo URM nie je relevantné pre predmetnú výzvu, t.j. toto kritérium sa v rámci hodnotenia ŽoNFP k výzve nebude uplatňovať.

Táto zmena výzvy je účinná k 24. 07. 2017 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 24. 07. 2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, z tohto dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 a jej zdôvodnenie (formát PDF, 194 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (formát PDF, 489 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - so sledovaním zmien (formát DOCX 248 kB)