Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Hodnotiace kritéria, ktoré sa aplikujú / neaplikujú v rámci schvaľovania ŽoNFP k výzve OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Hodnotiace kritéria, ktoré sa aplikujú / neaplikujú v rámci schvaľovania ŽoNFP k výzve OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Hodnotiaca oblasť: Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO

 1. Prispieva projekt k cieľom stanoveným vo výzve – kritérium sa aplikuje
 2. Súlad projektu s potrebami cieľovej skupiny / užívateľov projektu - kritérium sa aplikuje
 3. Reálnosť hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov - kritérium sa aplikuje
 4. Prínos k RIÚS alebo  SURM - kritérium sa neaplikuje – výzva nie je relevantná
 5. Prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov - kritérium sa aplikuje – výzva je relevantná
 6. Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 (pre relevantné výzvy), zamerané na cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných občanov - kritérium sa aplikuje

Hodnotiaca oblasť: Navrhovaný spôsob realizácie projektu

 1. Vhodnosť aktivít s ohľadom na  ciele projektu (pri EFRR sa namiesto cieľov projektu hodnotia výsledky projektu) - kritérium sa aplikuje
 2. Reálnosť aktivít projektu vo vzťahu k návrhu časového harmonogramu projektu - kritérium sa aplikuje
 3. Posúdenie efektivity projektu - kritérium sa neaplikuje
 4. Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 (pre relevantné výzvy) zamerané na aktiváciu cieľovej skupiny - kritérium sa aplikuje

Hodnotiaca oblasť: Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

 1. Odborná kapacita žiadateľa - kritérium sa aplikuje
 2. Prevádzková kapacita žiadateľa - kritérium sa aplikuje
 3. Účelnosť  navrhnutého systému riadenia projektu - kritérium sa aplikuje
 4. Doplňujúce kritérium - kritérium sa neaplikuje

Hodnotiaca oblasť: Finančná a ekonomická stránka projektu

 1. Nevyhnutnosť výdavkov projektu - kritérium sa aplikuje
 2. Hospodárnosť výdavkov projektu (vzťahuje sa na ESF a na výdavkové položky projektov EFRR pre ktoré nie sú stanovené benchmarky) - kritérium sa aplikuje
 3. Hospodárnosť výdavkov projektu (vzťahuje sa na EFRR) - kritérium sa neaplikuje
 4. Finančná kapacita žiadateľa (v prípade EFRR projektov sa posudzuje aj finančná udržateľnosť projektov) - kritérium sa aplikuje
 5. Doplňujúce kritérium - kritérium sa neaplikuje

Výberové kritériá sa v tejto výzve neuplatňujú.

ŽoNFP splní podmienky odborného hodnotenia, ak:

a) v každej oblasti hodnotiacich kritérií dosiahne minimálne 50% možných bodov a

b) dosiahne minimálne 60% z celkového možného počtu bodov.

Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje odborný hodnotiteľ kvalitatívnu úroveň predloženej ŽoNFP. Spôsob aplikácie týchto kritérií je uvedený v dokumente „Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania“ schválenom Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje, ktorý tvorí Prílohu č. 7 výzvy.