Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a jej zdôvodnenie".

Zmenou č. 3 sú dotknuté oblasti:

·          úprava podmienok poskytnutia príspevku vo vzťahu k požiadavke na využívanie integrácií v ITMS2014+ pri ich overovaní a primerané zohľadnenie zmien v popise dotknutých podmienok;

·          primeraná úprava, vyplývajúca zo znenia zákona č. 315/2016 Z. z. (Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), podmienky vzťahujúcej sa k zápisu žiadateľa/partnera v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;

·         zosúladenie Prílohy č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 s vyššie uvedenými zmenami podmienok poskytnutia príspevku;

·         vyradenie Prílohy č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP.

Táto zmena výzvy je účinná od 23.3.2018 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 23.3.2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať; z toho dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a jej zdôvodnenie (formát PDF, 314 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (formát PDF, 557 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - so sledovaním zmien (formát PDF, 615 kB) 

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (formát RTF, 2026 kB) Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie – so sledovaním zmien (formát RTF, 2044 kB)