Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » Upozornenie: Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Rozpočet projektu s návodom

Upozornenie: Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Rozpočet projektu s návodom

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Rozpočet projektu s návodom – je potrebné zmeniť nastavené vzorce na sčítavanie položiek tak, aby do položky Riadenie projektu a Spolu za projekt sa započítavala aj položka Lektor prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť.