Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, ktorá bola vykonaná dňa 15.3.2017 na základe Zmeny č. 1 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a jej zdôvodnenie (PDF, 208 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (PDF, 552 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - so sledovaním zmien (RTF, 4696 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (RTF, 1992 kB), Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie - so sledovaním zmien (RTF, 1998 kB)