Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí (ďalej len "výzva") dovoľuje informovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizáciu termínu uzavretia 5. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia uvedenej výzvy v časti 1.5 výzvy "Časový harmonogram konania o ŽoNFP. 

Aktualizovaný termín uzavretia 5. kola výzvy je stanovený na 02. 07. 2018, pričom termín uzavretia 5. kola výzvy predstavuje zároveň dátum uzavretia predmetnej výzvy. Pôvodný termín uzavretia 5. kola výzvy bol dňa 31. 05. 2018

Aktualizácia termínu uzavretia 5. kola výzvy a stanovenie termínu uzavretia výzvy sú účinné od 30 .05. 2018 a nemajú dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 30. 05. 2018.

 

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (PDF, 308 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – so sledovaním zmien (PDF, 305 kB)