Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí - VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí – VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 02.07.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (30.05.2018)
Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Zoznam schválených žiadostí o NFP
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov
Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (13.12.2017)
Informácia k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (11.05.2020)

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 11. 10. 2017

- Termín uzavretia 4. kola 31. 01. 2018

- Termín uzavretia 5. kola 02. 07. 2018

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 5. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.


Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (formát PDF, 315 kB)

Prezentácia k Informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Súvisiace správy a dokumenty

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03) (14.09.2018)

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (01.02.2018)

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (12.10.2017)

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam (12.09.2017)

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (30.06.2017)

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR (aktualizácia každé dva týždne)

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (15.3.2017)

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) (26.1.2017)

Informačné semináre pre žiadateľov - Banská Bystrica, Košice, Bratislava, prezentácie (09.02.2017) 

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach vydaný dňa 01. 02. 2017  (01. 02. 2017)

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v Bratislave - 31. 01. 2017

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v Banskej Bystrici a Košiciach - 23. a 24. 01. 2017

 

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  (formát RTF, 872 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Plnomocenstvo (formát RTF, 1941 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP - vyradené dňa 23.03.2018

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Súhrnné čestné vyhlásenie (formát DOC, 172 kB)

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Rozpočet projektu s návodom (formát XLS, 184 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5094 kB), Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát PDF, 196 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát RTF, 5102 kB), Životopis (odporúčaný formulár) (formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát RTF, 11504 kB), Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát RTF, 5119 kB), Prieskum trhových cien (formát PDF, 205 kB)

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (formát RTF, 1968 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (formát RTF, 1912 kB)

5. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 685 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (formát RTF, 452 kB)

7. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (formát RTF, 5490 kB)

Štandardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (formát XLS, 122 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát RTF, 2025 kB)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (formát RTF, 1924 kB)

10. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (formát RTF, 1924 kB)

11. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

11.2 Design manuál

11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

ARCHÍV