O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy

Výzvy

všetky
aktuálne vyhlásené
uzavreté

Aktivizácia a podpora mladých NEET (OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 30 000 000 EUR

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01)

4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 09.06.2017 do: 31.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 100 000 EUR

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01)

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 28.04.2017 do: 12.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 11.10.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 05.01.2017 do: 04.10.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 000 000 EUR

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce – VÝZVA UZAVRETÁ (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 30.12.2016 do: 26.07.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu 12 015 000 EUR

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí - VÝZVA UZAVRETÁ ľudí – VÝZVA UZAVRETÁ (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 10.08.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 13.09.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR