O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy

Výzvy

Indikatívny harmonogram výziev

Aktuálna verzia 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2017 až december 2017 - Verzia 02) (platný od 21. 02. 2017)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016 - Verzia 02) (platný od 17. 10. 2016)

 

Uvedený indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4 vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR), ktoré je  riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nedisponuje bližšími informáciami ohľadom prípravy a vyhlasovania výziev. Z uvedeného dôvodu odporúčame pre ďalšie informácie sledovať webové sídlo MPSVR SR, pripadne kontaktovať Sekciu fondov EÚ.

 

Archív

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2017 až december 2017 - Verzia 01)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016 - Verzia 01) 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2016 až február 2017) 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016)

všetky
aktuálne vyhlásené
uzavreté

Aktivizácia a podpora mladých NEET (OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 30 000 000 EUR

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01)

4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 09.06.2017 do: 31.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 100 000 EUR

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01)

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 28.04.2017 do: 12.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 29.09.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 05.01.2017 do: 22.09.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 000 000 EUR

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 30.12.2016 do: 15.07.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu 12 015 000 EUR

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 31.07.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 31.08.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR