O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy

Výzvy

Indikatívny harmonogram výziev

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

Usmernenie pre žiadateľov:

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a priority programových dokumentov: 

- predmetná výzva s prílohami, 

- Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (príloha výzvy), 

- Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu operačného programu Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 2, 3, 4 (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty), 

- Často kladené otázky žiadateľov k výzvam spolu s príslušnými odpoveďami (kategória Dopytové projekty/ Otázky a odpovede - FAQ), 

- príslušné časti operačného programu Ľudské zdroje (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty), 

- Partnerská dohoda (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty). 

všetky
aktuálne vyhlásené
uzavreté

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)

4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 03.11.2017 do: 31.08.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 1 000 000 EUR

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01)

4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 02.04.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 645 000 EUR EUR

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02)

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018
Alokácia: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje Európskej únie (ďalej len "zdroje EÚ"), t.j. za ESF, je pre viac rozvinuté regióny 3 300 000,- EUR EUR

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01)

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 10 000 000 EUR

Aktivizácia a podpora mladých NEET (OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 30.11.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 30 000 000 EUR

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01)

4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 09.06.2017 do: 31.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 100 000 EUR

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie - VÝZVA ZRUŠENÁ (OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01)

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Výzva vyhlásená od: 28.04.2017 do: 12.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 31.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 05.01.2017 do: 31.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 000 000 EUR

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce – VÝZVA UZAVRETÁ (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 30.12.2016 do: 26.07.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu 12 015 000 EUR

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí – VÝZVA UZAVRETÁ (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02)

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 10.08.2017
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01)

4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 31.01.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR