Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Správy o vyhodnotení výziev

Správy o vyhodnotení výziev

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01

Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

 

 

OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02
Rámcová aktivita: Oprávnené sú 2 rámcové aktivity: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti; Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

 

 

OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01
Rámcová aktivita: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

 

 

OP ZaSI - FSR - 2011/3.2/02

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately). ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

 

 

OP ZaSI - FSR - 2011/2.1/01

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately). ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

 

 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04

Rámcová aktivita: Oprávnené sú všetky rámcové aktivity opatrenia č. 2.2.

 

 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02

Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

 

 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01

Rámcová aktivita: Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09

Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/3.2/08

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04

Rámcová aktivita: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín

 

 

OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/3.2/06

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

 

 

OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/05

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03

Rámcová aktivita: Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02

Rámcová aktivita: Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít

 

OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

 

 

OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

 

 

OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01

Rámcová aktivita: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti


OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02

Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce

 

OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/02

Opatrenie: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

 

OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01

Opatrenie: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

 

 

 

Neboli nájdené žiadne dokumenty.