Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe

Príbehy úspešných projektov a modely dobre fungujúcich projektov realizovaných vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu, sprostredkovanej prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja.

 


Poznámka

Fond sociálneho rozvoja sa snaží priblížiť projekty, ktoré projektoví manažéri hodnotia ako úspešné, v rámci ktorých boli dosiahnuté mimoriadne výsledky, prípadne uskutočnili sa nejaké mimoriadne udalosti. Jednotlivé projekty sú priblížené prostredníctvom krátkych reportáží, príbehov a portrétov. Príklady dobrej praxe sa vyberajú náhodne a nie sú časťou žiadneho oficiálne schváleného zoznamu. Texty v tomto priečinku boli vyhotovené na základe dokumentácie v ITMS a priameho kontaktu s realizátormi projektov. Cieľom je prezentácia aktivít, ktoré sa realizujú prostredníctvom výziev vyhlasovaných FSR.

 


Publikácia - Príklady dobrej praxe

Súhrnné informácie o vybraných úspešných projektoch podporených z ESF prostredníctvom OP ZaSI v programovom období 2007 - 2013.

Ďakovné listy

Poďakovanie za terénnu sociálnu prácu.

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N: Šanca pre všetkých

Sociálna inklúzia osôb v Dome duševného zdravia – zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku v Rimavskej Sobote.

Mesto Humenné: Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutný krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskalka

Zmiernenie sociálneho vylúčenia a zlepšenie životných podmienok obyvateľov osady Podskalka zavádzaním a rozvojom terénnej sociálnej práce.

Mestská časť Košice - Džungľa: Podpora komunitnej práce v mestskej časti Košice - Džungľa

Integrácia marginalizovaných skupín k majoritnému obyvateľstvu prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

OZ na ochranu matky a nenarodeného dieťaťa: Nástroje podpory zosúladenia rodinného a pracovného života

Zvýšenie zamestnateľnosti a reintegrácia osôb s rodinnými povinnosťami a žien z etnických minorít, zlepšenie podmienok a kvality ich života, zosúladenie rodinného a pracovného života.

PSI Šariš: Alternatíva k projektovému priemyslu

Mestá a obce v okolí Prešova a Sabinova majú komunitné plány vypracované aj vďaka PSI Šariš, ktoré im poskytuje aj poradenstvo pri tvorbe projektov a sociálne služby.

Letanovce: Čakanie na Novú osadu

Terénna sociálna práca v osade pri Letanovciach bola podporená v rámci dvoch výziev FSR. Obec sa plánuje zapojiť do národných projektov - Terénna sociálna práca a Komunitné centrá.

ASSP: Cez Alcatraz do života

Vďaka Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) sa slovo Alcatraz pre desiatky osôb po výkone trestu stalo synonymom opory a pomoci.

Raslavice: Škola na kolesách

V mobilnom stredisku školili už aj lektori z miestnych komunít.

OZ Brána do života: Školenie do života

Pomoc mladým pred vstupom do života, ktorí vyrástli v detských domovoch alebo v nefunkčných rodinách.

Prešov: Hovoria našimi ústami

Každý terénny sociálny pracovník v Prešove má svoj rajón približne s päťdesiatimi rodinami.

Jelšava: Opora pre starých, šanca pre deti, pomoc pre mesto

"Teraz si ľudia viac uvedomujú, že vzdelanie znamená pre ich deti šancu" hovoria terénni pracovníci v Jelšave, ktorým sa vraj prakticky podarilo vykoreniť záškoláctvo v meste.

Komisári EÚ ocenili projekt v Tuhrine

Východoslovenskú obec Tuhrina navštívili účastníci medzinárodnej konferencie zameranej na efektívne využívanie eurofondov v sociálnej oblasti.