Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Nenašli ste otázku a odpoveď, ktorú ste hľadali? Neváhajte sa opýtať.

Vzhľadom na to, že sociálne služby môže poskytovateľ poskytovať len v súlade s registráciou, nie je možné poskytovať opatrovateľskú službu nad rámec/mimo územia, ktoré je uvedené v registrácii. Ak sa poskytovateľ z rôznych dôvodov rozhodol rozšíriť miesto poskytovania sociálnej služby aj na iné územie, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil aj registračnému úradu a požiadal ho o novú registráciu.

Vychádzajúc z predpokladu, že finančné prostriedky (transfer) budú určené pre poskytovateľa opatrovateľských služieb na uhradenie nákladov z novovytvoreným pracovným miestom opatrovateľky a nie na opatrovanú osobu, nevidíme prekážku aby poskytovateľ, ktorý je podporený z iných zdrojov, zabezpečoval klientovi opatrovateľskú službu v rozsahu 2 hodín z týchto zdrojov, za predpokladu, že uvedené 2 hodiny nebudú súčasne pokrývané zo zdrojov NP POS.

Sme toho názoru, že spôsob evidencie dochádzky a zapisovanie do dochádzky si upravuje a určuje zamestnávateľ. Podotýkame, že ak miesto výkonu práce opatrovateľky (uvedené v pracovnej zmluve) nie je na obecnom úrade alebo v mieste/sídle neverejného poskytovateľa, zamestnávateľ nemusí vyžadovať, aby sa zamestnanec každodenne zapisoval do evidencie dochádzky nachádzajúcej sa v sídle organizácie, ale umožní zamestnancovi dodatočné zapísanie požadovaných údajov v evidencii dochádzky (nástup a skončenie v daný deň), ktoré je možné hodnoverne preukázať aj na základe zmieňovaných dokladov (denný záznam a opatrovateľský list klienta) alebo pre daný mesiac poskytovateľ opatrovateľských služieb odovzdá svojej opatrovateľke tlačivo, v ktorom si bude opatrovateľka zapisovať dochádzku a následne ju odovzdá poskytovateľovi.

V prípade klienta, ktorý nie je schopný sa podpísať na opatrovateľský list klienta, odporúčame postupovať analogicky ako v prípadoch upravených v ustanovení §92 odst. 6 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že podpisovanie opatrovateľského listu je súčasťou Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a v prípade, že klient nevie podpísať zmluvu zo zdravotných dôvodov a následne ani opatrovateľský list, môže tieto dokumenty podpísať v mene opatrovanej osoby aj iná fyzická osoba na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára.

Nízkoprahové sociálne služby sú služby pre deti a mladých ľudí, nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. K téme nízkoprahových centier Vám môžeme odporučiť napr. www.stránku http://mladez.sk/2011/11/05/nizkoprahove-kluby-pre-deti-a-mladez/ kde nájdete bližšie informácie k téme „nízkoprahové služby“.

Opis projektu nájdete pri každej výzve pod prílohou č. 2 – Príručka pre žiadateľa o NFP (typ súboru ZIP) – po rozbalení predmetného súboru sa Vám zobrazí aj príloha príručky číslo 5 - Opis projektu.

Vzhľadom k tomu, že posledné ukončené účtovné obdobie vo Vašom prípade nie je rok 2012, ale 2011, je toto možné.

Oprávnený žiadateľ pre tretiu skupinu činností:
• subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na základe udelenej registrácie alebo akreditácie (obec, neverejný poskytovateľ).

 

V prípade, že poskytujete sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a máte udelenú registráciu alebo akreditáciu tak ste oprávneným žiadateľom.

V prípade aktuálne vyhlásených výziev na FSR nebude možné uznať výdavky vykázané v skupine výdavkov „910 - Paušálne nepriame výdavky“ ako oprávnené. Žiadateľ nepriame výdavky v rozpočte vykazuje v jednotlivých skupinách bežných výdavkov, napr. pozíciu „projektový manažér“ (ktorý zabezpečuje realizáciu aktivít projektu a je zamestnancom prijímateľa) vykazuje žiadateľ v rozpočte pod označením skupiny výdavkov 610620 Osobné náklady (rovnako aj ďalšie nepriame výdavky vykazuje prijímateľ podľa skupín výdavkov tak, ako sú uvedené v číselníku oprávnených výdavkov pre OP ZaSI – prílohe č. 1 Usmernenia RO č. N3/2007).

Zameranie výzvy je definované  okrem iného prostredníctvom špecifických cieľov a to nasledovne:

 • Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny (mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, resp. deti) osamostatniť sa;
 • Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce;
 • Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie;
 • Zvýšenie efektívnosti služieb, rozvoj a profesionalizácia vybraných zariadení sociálnych služieb;
 • Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí.

Vami navrhované aktivity zamerané na „výstavbu domova sociálnych služieb“ sa javia ako činnosti spadajúce pod rámec iného operačného programu zameraného na investičné projekty zahŕňajúce výstavbu a iné investičné aktivity obdobného charakteru.

 

V rámci stanovených špecifík výzvy OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02 je možné za oprávnené výdavky považovať aj výdavky, ktoré spĺňajú limit maximálnej výšky krížového financovania do 40 % z oprávnených výdavkov projektu. Krížové financovanie je podrobnejšie popísané v článku 6 Usmernenia RO č. N3/2007 v platnom znení.
Schválenie výdavkov na krížové financovanie v rozpočte žiadosti o NFP nie je zo strany žiadateľa o NFP nárokovateľné na základe povoleného limitu, stanoveného vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP/v písomnom vyzvaní. V zmysle článku 34 nariadenia č. 1083/2006 schváli poskytovateľ pomoci výdavky na krížové financovanie v rozpočte žiadosti o NFP iba v prípade, ak sú nevyhnutné na uspokojivé vykonávanie projektu a len ak obstaraný hmotný alebo nehmotný majetok nie je možné pre účely projektu zabezpečiť hospodárnejším spôsobom (napr. prenájmom, poskytnutím služby a pod.).
Pri predkladaní ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02 je taktiež potrebné mať na zreteli dodržanie podmienok oprávnenosti cieľovej skupiny, tak ako sú zadefinované pri oboch rámcových aktivitách 2.1.1. a 2.1.4., resp. pri skupinách činností.

 

Školenie členov občianskej hliadky sú oprávnené výdavky. Pri určovaní výšky oprávnenosti je potrebné postupovať v zmysle „Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N3/2007“.

V rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 nie je možné uplatňovať nepriame výdavky paušálnou sadzbou. Je potrebné, aby ste v súlade s Usmernením RO č. N3/2007 preukazovali nepriame výdavky účtovnými dokladmi a uvádzali ich v jednotlivých skupinách bežných výdavkov (nie ako 920).

Pri rámcovej aktivite 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity (zdravotná osveta a poradenstvo  v rómskych komunitách) nie je potrebná akreditácia v prípade, že nebudú poskytované služby, na ktoré je nevyhnutná akreditácia v zmysle zákonov (č. 448/2008 Z. z. a č. 305/2005 Z. z.).

V prípade spolupráce by sme Vás chceli upozorniť na podmienku výzvy „Výdavky partnerov nie sú oprávnené“. (Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom, a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom, podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov).

 

Kritériá, ktoré musíte spĺňať pri rámcovej aktivite 2.1.4 sa nachádzajú v predmete výzvy.

2. Rámcová aktivita – 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Rámcová aktivita 2.1.4 bude napĺňaná nasledovnými činnosťami:

 • podpora nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodiny z prostredia MRK,
 • výskum a aplikačné možnosti inovatívnych prístupov k sociálnej zmene prostredníctvom pozitívnej deviácie,
 • zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom zapojenia obyvateľov komunít do procesu prevzatia individuálnej zodpovednosti za svoje zdravie aj prostredníctvom zapojenia tzv. „rómskych zdravotných osvetárov“ (mimo komunitných centier),
 • podpora realizácie programov zameraných na manažment rodinných financií, starostlivosť o domácnosť a životné prostredie v blízkosti obydlí v marginalizovaných rómskych komunitách,
 • senzibilizačné aktivity zamerané na zmeny v rámci miestnych spoločenstiev,
 • občianske hliadky v prostredí MRK (oprávnení žiadatelia – len obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Vzhľadom k tomu, že uvádzané body patria pod jednu rámcovú aktivitu (2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity) je možné tieto dve činnosti skĺbiť v jednej podávanej žiadosti o NFP.

 

Odpoveď na túto otázku bola upravená a je uvedená v dokumente Občianske hliadky v prostredí MRK.

 

Pôvodná odpoveď:

Odporúčame Vám pri mzdách na hliadky vychádzať z minimálnej mzdy určenej právnym predpisom nariadenia vlády č. 326/2012 Z. z..
Počet zamestnaných občanov na počet občanov v obci nie je presne stanovený, z toho dôvodu si musíte zohľadniť počet ľudí, ktorý je potrebný vo Vašej obci zamestnať na bezproblémové zabezpečenie aktivity.
 

Odpoveď na túto otázku bola upravená a je uvedená v dokumente Občianske hliadky v prostredí MRK.

 

Pôvodná odpoveď:

Počet zamestnaných občanov na počet občanov v obci nie je presne stanovený, z toho dôvodu si musíte zohľadniť počet ľudí, ktorý je potrebný vo Vašej obci zamestnať na bezproblémové zabezpečenie aktivity.
 

Na základe povoleného limitu, stanoveného vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP maximálna výška krížového financovania (financovanie kapitálových výdavkov) predstavuje  40 % z oprávnených výdavkov projektu. Schválenie výdavkov na krížové financovanie v rozpočte žiadosti o NFP nie je zo strany žiadateľa o NFP nárokovateľné na základe povoleného limitu, stanoveného vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP/v písomnom vyzvaní. V zmysle článku 34 nariadenia č. 1083/2006 schváli poskytovateľ pomoci výdavky na krížové financovanie v rozpočte žiadosti o NFP iba v prípade, ak sú nevyhnutné na uspokojivé vykonávanie projektu a len ak obstaraný hmotný alebo nehmotný majetok nie je možné pre účely projektu zabezpečiť hospodárnejším spôsobom (napr. prenájmom, poskytnutím služby a pod.).

 

V rámci oprávnených výdavkov je:
Maximálna výška nepriamych výdavkov: 20 % z oprávnených priamych výdavkov.
Maximálna výška krížového financovania: 40 % z oprávnených výdavkov projektu.
Maximálna výška rezervy na nepredvídané výdavky: 5 % z oprávnených priamych výdavkov projektu.
Maximálna výška oprávnených výdavkov na tovary, služby a stavebné práce, poskytnuté dodávateľsky: 50 % celkových oprávnených výdavkov po odpočítaní výdavkov na krížové financovanie.
 

Lokálna stratégia komplexného prístupu (LSKxP) predstavuje súbor projektových zámerov, ktoré sú zamerané na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít a sú uplatňované v rámci realizácie horizontálnej priority „marginalizované rómske komunity“ (HP MRK). Tieto projektové zámery spoločne a v jednej lokalite generujú synergické pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity, s cieľom skvalitnenia životných podmienok. Podrobnejšie informácie k HP MRK a LSKxP sú zverejnené na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: http://www.romovia.vlada.gov.sk/17913/schvalene-lskxp.php