Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013

Programové obdobie 2007 - 2013

 

V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sme:

  • podporili viac ako 1700 projektov;
  • vyhlásili 24 výziev, určených pre verejný, súkromný a mimovládny sektor za účelom podpory vzdelávania, adaptability zamestnancov, tvorby pracovných miest a ich udržania;
  • pravidelne organizovali informačné semináre pre žiadateľov a prijímateľov pomoci;
  • prispievali k inovatívnemu zamestnávaniu osôb z prostredia marginalizovaných rómskych komunít;
  • aktívne propagovali našu organizáciu prostredníctvom web stránky http://www.ia.gov.sk/ a sociálnych sietí;
  • sa zúčastnili podujatí pre širokú verejnosť – Job Expo 2013, 2014 a 2015 v Nitre;
  • sa začiatkom roku 2015 zapojili do zavádzania modelu komplexného manažérstva kvality CAF s cieľom naďalej profesionalizovať a skvalitniť ponúkané služby a organizáciu ako takú, a tým naplniť našu víziu.

 

Hodnotenia, analýzy

Záverečné správy z výskumu. analýzy. zhrnutia najdôležitejších zistení z výsledkov výskumu.

Zoznamy prijímateľov a neschválených žiadostí

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje zoznamy schválených a neschválených žiadostí o NFP podľa jednotlivých výziev.

Čerpanie, žiadosti o platbu

Spracovávanie žiadostí o platbu, stav čerpania prostriedkov z ESF, výročné správy o vykonávaní OP ZaSI.