Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Príklady dobrej praxe » Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

Prijímateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.
Plánované trvanie projektu od 01.09.2018 do 01.08.2021
Schválená výška NFP: 488 007,82 EUR

Opis projektu:

Projekt reaguje na  jednotlivé ustanovenia Zákona 305/2005 Z. z. v znení ďalších  predpisov k podpore  výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí s prepojením na Akčný plán národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie 2013-2020, komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny.

Cieľom projektu je vytvorenie nových služieb, rozšírenie a inovácia poskytovaných služieb, ktoré prispejú k zefektívneniu intervencií v kontexte komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby.

Aktivity smerujú do rozšírenia a inovácie doterajších činností a rozvoja nových foriem práce s cieľovou skupinou. Ich  východiskom sú najnovšie vedecké národné i medzinárodné zistenia  efektívnych postupov v preventívnych, intervenčných a resocializačných stratégiách pre  riešenie   drogových a iných závislostí.

Cieľovou skupinou projektu sú:

-          deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-          subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-          zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Personálne zabezpečenie projektu:

Podaktivita č. 2 Výchovný alebo sociálny program – Sociálny pracovník, Asistent sociálneho pracovníka, Psychológ

Podaktivita č. 3 Program pre prácu s osobou ohrozenou závislosťou alebo závislou v predliečebnom poradenstve - Sociálny pracovník 2x, Asistent sociálneho pracovníka, Psychológ

Podaktivita č. 4 Program pre prácu s rodinou a blízkymi osobami v predliečebnom poradenstve - Sociálny pracovník 2x, Asistent sociálneho pracovníka, Psychológ

Podaktivita č. 5 Program pre prácu s rodinou a blízkymi osobami v čase liečby závislej osoby - Sociálny pracovník, Asistent sociálneho pracovníka, Psychológ

Podaktivita č. 6 Program pre prácu s abstinujúcou osobou a jej rodinou/blízkymi osobami - Sociálny pracovník 2x, Asistent sociálneho pracovníka 2x, Psychológ

Podaktivita č. 7 Supervízia – akreditovaný supervízor (v rámci supervízie je zapojených 7 pracovníkov (SP1,SP2,SP3,SP4,ASP1,ASP2,PSYCHOLÓG)

Realizáciou projektu sa zlepšuje dostupnosť  a kvalita odborne poskytovaných služieb, rozširuje sa kapacita pre vyšší počet klientov, prijatých do jednotlivých programov,  čo sa následne prejavuje v efektívnosti jednotlivých programov  a následnej abstinencii klientov, ktorí využívajú služby  krízového strediska BUDÚCNOSŤ. V konkrétnej podobe to znamená rozvoj efektívnych skupinových foriem práce a ich pokračovanie.

Novorealizované, inovované a aktualizované programy podporujú integrovaný prístup k riešeniu závislostí v  zmysle komplexnej starostlivosti o osoby ohrozené závislosťou, osoby závislé, ich rodiny/blízke osoby. Skvalitňujú tiež súčasný stav a zlepšujú efektivitu celého procesu ozdravovania, ktorý okrem zdravotníckej starostlivosti predpokladá komplexný prístup a participáciu relevantných vedných odborov, aj odboru sociálna práca.  Zároveň reflektujú na požiadavku kontínua poskytovaných služieb v kontexte najnovších vedeckých poznatkov a podporujú   výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí.


Miesto realizácie projektu: entrum poradensko-intervenčných služieb BUDUCNOSŤ, na Wilsonovom nábreží v Nitre

Ďalšie informácie

Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Výzva: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Názov projektu: Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

 

ITMS kód projektu: 312041F175
Výzva: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Cieľová skupina: deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Rámcová aktivita: Cieľom projektu je vytvorenie nových služieb, rozšírenie a inovácia poskytovaných služieb, ktoré prispejú k zefektívneniu intervencií v kontexte komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby.
Formulár príkladov dobrej praxe ESF a)

Adresa prijímateľa:
BUDÚCNOSŤ, n.o.