O agentúre » Dopytové projekty » Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Informácie

Informácie pre prijímateľov: info@ia.gov.sk
Informácie pre žiadateľov: vyzvy@ia.gov.sk

Na vzdelávanie zamestnancov je možné využiť „paušál 40%“ identifikovaný pod skupinou výdavkov 903. Z tohto paušálu je možné zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľmi projektu, resp. výzvy , a podľa uváženia zapojiť ako účastníkov tejto aktivity aj iných zamestnancov organizácie, ktorí ju potrebujú na odborný rozvoj, ako aj zamestnancov iných organizácií vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – 312040031“ a je určená  pre menej rozvinutý región (312040031 = MRR).


Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť - 312040032“ a je určená pre viac rozvinutý región (312040032 – VRR).

 

 

Nie, pri predkladaní ŽoNFP nie je potrebné preukazovať prieskum trhových cien.

Avšak, ak je predpoklad, že výdavky na jednotlivé tovary alebo služby budete zabezpečovať dodávateľsky, je potrebné dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zo ŠSJN, z tabuľky č. 3 Jednotkové ceny, na strane 9 vyplýva, že pre jednotlivé uvedené pozície je určená jednotková cena (celková cena práce) pre ustanovený týždenný pracovný čas/pre kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času. Tieto hodnoty boli zapracované pre jednotlivé pozície aj do prílohy č. 1-4 výzvy, do rozpočtu. Pod poradovým číslom 9, v stĺpci B, je nastavený názov položky v stĺpci C „Spec. Pedagog / Pedagogička“. V stĺpci F je nastavená jednotková cena vo výške 865,00 €. Názov položky je uvedený nesprávne, čo je formálna chyba pri nastavení a uložení súboru. Nakoľko sa táto položka dá zmeniť a urobiť výber z jednej z definovaných hodnôt pri tejto položke/poli (šípka na pravej strane poľa (riadok 22, stĺpec C), po jej rozkliknutí sa ukáže rolovacie menu, kde sa zobrazí 5 oprávnených pozícií zo ŠSJN), odporúčame každému zo žiadateľov, ktorí budú rozpočet vypĺňať, aby zmenili túto položku a vybrali položku “Liec. Pedagog / Pedagogička“. V prípade, že tak neurobia, bude sa táto položka považovať za položku určenú pre aktivity a s tým spojené jednotkové ceny liečebného pedagóga/pedagogičky. Pre lepšie pochopenie daného prípadu odporúčame si pozrieť vzor rozpočtu a ilustratívny príklad vo vedľajšom hárku tabuľky s názvom „Vzor rozpoctu DOP“, kde je položka pod poradovým číslom 9 v stĺpci C nastavená správne.

Nie; Žiadateľ/prijímateľ nemusí mať súhlasné stanovisko príslušného UPSVaR na prácu s cieľovou skupinou, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať UPSVaR.

V prípade, ak žiadateľ/prijímateľ nemá akreditáciu na poskytovanie akreditovaného kurzu aspoň v jednej z povinných oblasti v rámci teoretického vzdelávania, musí ho pre osoby z cieľovej skupiny zabezpečiť inak. Ak náklady na takýto kurz žiadateľ/prijímateľ nemôže realizovať prostredníctvom skupiny výdavkov "521 – Mzdové výdavky", tak na tieto náklady môže použiť prostriedky zo skupiny výdavkov "903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu". - Zároveň platí, že žiadateľ/prijímateľ nemusí byť držiteľom žiadnej akreditácie pred projektom, v priebehu trvania projektu, ani po projekte.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

Oprávnené mzdové výdavky sú len na pozície Tútor, lektor, poradenský psychológ, liečebný pedagóg a odborný poradca - spracovateľ individuálneho kariérneho plánu. Maximálna výška hrubej mesačnej a hrubej hodinovej sadzby na jednotlivé pozície je explicitne uvedená vo výzve, pričom, po splnení podmienok oprávnenosti, oprávnené výdavky budú celková cena práce jednotlivých pozícií, ktoré si žiadateľ v ŽoNFP zvolí s ohľadom na projekt, ktorý plánuje realizovať.

Osoba z cieľovej skupiny musí súčasne spĺňať aspoň jednu z podmienok:

- mladí ľudia so zdravotným postihnutím (v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) a § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk, pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a zo starostlivosti poručníka) podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných zariadeniach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo mladí ľudia po výkone väzby podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia bez prístrešia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

V súlade so špecifickým cieľom 2.1.1 OP ĽZ a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET* do 25 rokov veku (mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 25 rokov (mínus 1 deň)),

- NEET* do 29 rokov (mínus 1 deň) veku uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 29 rokov (mínus 1 deň)). * NET = not in employment, education or training a znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

 

 

 

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

 

„Paušálna sadzba 8,32%“ zahŕňa výdavky na riadenie projektu, t.z. na finančného a projektového manažéra (v prípade, že pracujú v rámci pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ak je pozícia finančného a projektového manažéra zabezpečená dodávateľsky, výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v paušálnej sadzbe 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu.

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 

1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 

1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa.

Využitím paušálnych sadzieb na riadenie projektu a na ostatné výdavky priame nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vyplývajúca z osobitných predpisov. Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do časti  12. Verejné obstarávanie formulára ŽoNFP je potrebné uviesť relevantné údaje.

Áno, oprávneným výdavkom je celková cena práce. V zmysle Prílohy č. 10 Výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady je podrobne uvedený opis pracovných činností  a kvalifikačné predpoklady pre pozície tútor a lektor.

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti. Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018.  
Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018. Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

 

Povinný rozsah vzdelávania stanovený vo výzve na 100 hodín na osobu je uvedený ako minimálny, za splnenia všetkých ostatných podmienok bude akceptované aj vzdelávanie v rozsahu viac ako 100 hodín.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania - Žiadateľ nie je povinný predkladať potvrdenie o akreditácie v čase predkladania žiadosti o NFP.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania.

 

Názov Výzvy nemá za cieľ špecifikovať oprávnenosť aktivít projektu; Oprávnenosť aktivít projektu je špecifikovaná v časti 2.3. Inovatívne programy v kontexte Výzvy predstavujú program/plán práce s mladými uchádzačmi o zamestnanie s cieľom ich samozamestnania.

 

Vo Výzve v časti 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod./1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované)“. Teoretické „vzdelávanie“ je v zmysle Výzvy chápané ako školenie/kurz, t.z. školenie/kurz aspoň v jednej z uvedených oblastí musí byť akreditovaný.

 

V zmysle Výzvy, časť 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „1.1 Vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny (ďalej aj „CS“) v rozsahu min. 100 hod/1 osobu z CS (1 hod = 60 min), z toho: a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované), b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/ 1 osobu z CS. (napr. vo forme workshopov, na ktorých si osoba z CS vyskúša prakticky určité činnosti napr. vedenie tímu zamestnancov, vedenie účtovníctva v nejakom softvéri, tvorba webu orientovaného na propagáciu poskytovaných sluţieb alebo tovarov, návrh loga, tvorba obchodných zmlúv apod., prax zameraná na získanie skúseností potrebných pre výkon SZČ u zamestnávateľa/ v podniku, v cvičnej firme a pod.)“. Z uvedeného vyplýva, že samotné vzdelávanie (teoretické + praktické) má byť v rozsahu minimálne 100 hodín na osobu, pričom min. 40 hodín na osobu má byť zabezpečené teoretické vzdelávanie a 40 hodín na osobu má byť praktické vzdelávanie, zvyšných 20 hodín je na uvážení reálnych potrieb cieľovej skupiny (konkrétneho uchádzača o zamestnanie), či potrebuje viac praktického vzdelávania alebo teoretického vzdelávania a následne zvyšné hodiny vhodne využiť. Na vypracovanie podnikateľského plánu nie je uvedený minimálny počet hodín na jeho vypracovanie, ale v zmysle Prílohy č. 11 Výzvy Osnova podnikateľského plánu je definovaný jeho minimálny rozsah.

 

 

V zmysle Výzvy OP LZ DOP 2016/2.1.1/02 sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

- ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

 

 

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet prijímateľa je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

 

 

V zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu predkladá poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcej 12 mesiacom realizácie aktivít projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

 

 

Spôsob financovania projektu je uvedený v časti 2.8 Výzvy na predkaldanie ŽoNFP. Pre oprávnených prijímateľov je stanovený v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) nasledujúci spôsob financovania: systém zálohových platieb, systém refundácie, kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

 

Po vyhlásení výzvy dochádza k postupnému znižovaniu disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná indikatívna alokácia za zdroje EÚ je pravidelne aktualizovaná vždy po ukončení vyhodnocovania ŽoNFP aktuálne uzavretého kola výzvy na webovom sídle www.ia.gov.sk.

V prípade, ak zamestnanec z časových dôvodov (čerpanie dovolenky, pracovnej neschopnosti a iné), nerealizoval opatrenia SPODaSK v rozsahu plného pracovného úväzku ale vykonával opatrenia SPODaSK v intenciách príslušnej výzvy minimálne 8 dní za jeden kalendárny mesiac a poskytol intervenciu pre 8 – 14 klientov v tomto kalendárnom mesiaci, oprávneným výdavkom je jednotková cena určená pri kratšom pracovnom čase, v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času (t.j. ako pri polovičnom pracovnom úväzku). Súčasne platí, že zamestnanec musí odpracovať pri 7,5 hodinovom pracovnom čase minimálne 57 hodín alebo pri 8 hodinovom pracovnom čase minimálne 60 hodín.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP v rámci už predložených Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

Kategória „všetky ostatné výdavky projektu“ zahŕňa ostatné priame výdavky projektu (okrem priamych nákladov na zamestnancov) a nepriame výdavky projektu (kategorizácia výdavkov určená Metodickým pokynom CKO č. 6 a prílohou č. 1 Metodického pokynu). Infraštruktúra, do ktorej sa zahŕňajú Vami uvádzané výdavky, podľa čl. 13 ods. 4 nariadenia o ESF č. 1304/2013 nie je oprávnená na príspevok z ESF. Výnimka prostredníctvom krížového financovania podľa čl. 98 ods. 2 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013) v prípade infraštruktúry sa v uvedenej výzve neuplatňuje.

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických
osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti
a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Parciálne spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu alebo spolufinancovanie vo forme alokácii v priebehu implementácie projektu nie je prípustné. Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý t.j. musí mať preukázateľne zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Pri predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné, aby žiadateľ predložil aj doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva alebo uznesenie zastupiteľstva (subjekty územnej samosprávy) alebo vyhlásenie štatutárneho orgánu (subjekty štátnej správy), prípadne aj úverový prísľub banky (doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP) a účtovnú závierku za posledné ukončené obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje  v účtovnej závierke nie sú overiteľné z z registra účtovných závierok v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).Zároveň uvádzame, že pri implementácii projektu je prijímateľ povinný pri každej platbe, a to pri zúčtovaní zálohovej platby alebo refundácii, preukázať spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 nie je možné čerpať finančné prostriedky na podporu terénnej sociálnej práce a vytváranie komunitných centier. Oprávnené aktivity sú uvedené v časti 2.4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Oprávnenosť aktivít realizácie projektu. Realizované aktivity musia byť vykonávané pre drogovo a inak závislých klientov, klientov ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti (napr. zneužívajúcich drogy, hrajúcich hazardné hry atď.) a členov rodiny a blízke osoby drogovo a inak závislých a ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK.