O agentúre » Dopytové projekty » Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Informácie

Informácie pre prijímateľov: info@ia.gov.sk
Informácie pre žiadateľov: vyzvy@ia.gov.sk

Odpoveď relevantná pre obe výzvy:

 

Generovanie príjmu v priebehu realizácie projektu

V prípade, ak projekt vytvára iné peňažné príjmy v priebehu jeho realizácie, má prijímateľ povinnosť odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období realizácie projektu od celkových oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu prijímateľom, pokiaľ tieto neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku projektu.

Uvedené pravidlo sa nevzťahuje aj na:

-        projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci (t.j. aj na projekty, na ktoré sa vzťahuje pomoc de minimis ako aj štátna pomoc) alebo

-        projekty, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresahujú 50 000 EUR.

Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na:

-        projekty nepodliehajúce pravidlám štátnej pomoci (t.j. aj na projekty, na ktoré sa nevzťahuje pomoc de minimis ako aj štátna pomoc), ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú 50 000 EUR.

V záverečnej Monitorovacej správe projektu (Príručka pre prijímateľa NFP – Príloha č. 7, časť 9) je prijímateľ povinný uviesť údaje vzťahujúce sa k iným peňažným príjmom.

 

Generovanie príjmu po ukončení realizácie projektu

Na projekty, ktoré sú podporované výlučne z ESF a generujú po ich dokončení iné čisté peňažné príjmy, sa nevzťahujú ustanovenia relevantné k projektom generujúcim čisté príjmy v zmysle čl. 61 nariadenia č. 1303/2013.

 Vysvetlivky:

Iné peňažné príjmy predstavujú akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod čl. 61 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013).

Prevádzkové výdavky projektu zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady – platby úrokov.

Iné čisté peňažné príjmy predstavujú rozdiel akýchkoľvek príjmov, ktoré priamo súvisia s projektom, a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie projektu.

Uvádzanie presných súm výdavkov pri jednotlivých skupinách výdavkov žiadateľ dosiahne nasledovným spôsobom:

Skupina výdavkov 521

  •  Pri konkrétnej položke v rámci skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky je do príslušnej bunky v stĺpci „Jednotková cena“ potrebné uviesť reálny výpočet hodnoty jednotkovej ceny (hrubá mesačná mzda vynásobená príslušným koeficientom vzťahujúcim sa k povinným odvodom žiadateľa na príslušnú pracovnú pozíciu), pričom Excel pri nastavení formátu čísla s formátovaním na 2 desatinné miesta automaticky zobrazí v danej bunke hodnotu výsledku výpočtu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta, avšak do výpočtu hodnoty „Celkom“ („Jednotková cena“ * „Počet jednotiek“) vstupuje reálne vypočítaná – nezaokrúhlená – hodnota príslušnej bunky „Jednotková cena“.
  • Pri konkrétnej položke v rámci skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky sa do príslušnej bunky v stĺpci „Celkom“ premietne prednastaveným vzorcom súčin hodnoty príslušnej bunky „Jednotková cena“ a bunky „Počet jednotiek“, ktorú je potrebné zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta

 

Zároveň upozorňujeme na to, že v stĺpci „Celkom“ pri všetkých jednotlivých výdavkoch/položkách (vrátane paušálnych sadzieb) je potrebné vypočítané hodnoty zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta

Na účely tejto výzvy sa pre pozíciu „lektor“ za prax v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím považuje taxatívne vymenovanie činností, prostredníctvom ktorých sa lektor buď zúčastňoval na tvorbe a predkladaní legislatívnych a nelegislatívnych dokumentov z oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, prípadne akákoľvek iná činnosť súvisiaca s presadzovaním práv osôb so zdravotným postihnutím (infosemináre, semináre, konferencie, vydanie brožúr, publikácií prípadne iných tlačovín, atď.). Zoznam aktivít, príp. dokumentov a materiálov, v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím lektor uvedie v životopise. Nie je potrebné predkladať ďalšie doklady.

Na splnenie uvedených kvalifikačných predpokladov je dostatočné splnenie jednej z alternatív, napr.: „V prípade tútora – zamestnanca organizácie, v ktorej NEET vykonáva zapracovanie, praktické vzdelávanie, prípadne zamestnanie - prax min. 1 rok v odbore, v ktorom NEET vykonáva zapracovanie, praktické vzdelávanie, prípadne zamestnanie“.

1, V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť 9 ŽoNFP „Harmonogram realizácie aktivít“ je vzhľadom k nastaveniu predmetnej výzvy potrebné postupovať nasledovne, a to: pri podporovaných aktivitách nevypĺňať dátumy v rámci „Začiatok realizácie aktivity“ a „Koniec realizácie aktivity“.

Uvedené popisuje priložený obrázok.

2, V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť 11.A ŽoNFP „Rozpočet žiadateľa“ nie je možné pridávať položky rozpočtu do časti rozpočtu "NEPRIAME VÝDAVKY". Položky rozpočtu je možné priradiť len k hlavným aktivitám (priame výdavky)! Návod na vyplnenie zobrazujú priložený obrázok.  

 odpoved

 

 

 

V nižšie uvedenom prehľade je uvedené, ktoré kritéria sa aplikujú / neaplikujú v rámci schvaľovania ŽoNFP k výzve OP ĽZ 2017/2.1.1/01:
Hodnotiaca oblasť: Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO
1.       Prispieva projekt k cieľom stanoveným vo výzve – kritérium sa aplikuje
2.       Súlad projektu s potrebami cieľovej skupiny / užívateľov projektu - kritérium sa aplikuje
3.       Reálnosť hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov - kritérium sa aplikuje
4.       Prínos k RIÚS alebo  SURM - kritérium sa neaplikuje – výzva nie je relevantná
5.       Prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov - kritérium sa aplikuje – výzva je relevantná
6.       Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 (pre relevantné výzvy), zamerané na cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných občanov - kritérium sa aplikuje
Hodnotiaca oblasť: Navrhovaný spôsob realizácie projektu
1.       Vhodnosť aktivít s ohľadom na  ciele projektu (pri EFRR sa namiesto cieľov projektu hodnotia výsledky projektu) - kritérium sa aplikuje
2.       Reálnosť aktivít projektu vo vzťahu k návrhu časového harmonogramu projektu - kritérium sa aplikuje
3.       Posúdenie efektivity projektu - kritérium sa neaplikuje
4.       Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 (pre relevantné výzvy) zamerané na aktiváciu cieľovej skupiny - kritérium sa aplikuje
Hodnotiaca oblasť: Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
1.       Odborná kapacita žiadateľa - kritérium sa aplikuje
2.       Prevádzková kapacita žiadateľa - kritérium sa aplikuje
3.       Účelnosť  navrhnutého systému riadenia projektu - kritérium sa aplikuje
4.       Doplňujúce kritérium - kritérium sa neaplikuje
Hodnotiaca oblasť: Finančná a ekonomická stránka projektu
1.       Nevyhnutnosť výdavkov projektu - kritérium sa aplikuje
2.       Hospodárnosť výdavkov projektu (vzťahuje sa na ESF a na výdavkové položky projektov EFRR pre ktoré nie sú stanovené benchmarky) - kritérium sa aplikuje
3.       Hospodárnosť výdavkov projektu (vzťahuje sa na EFRR) - kritérium sa neaplikuje
4.       Finančná kapacita žiadateľa (v prípade EFRR projektov sa posudzuje aj finančná udržateľnosť projektov) - kritérium sa aplikuje
5.       Doplňujúce kritérium - kritérium sa neaplikuje
Výberové kritériá sa v tejto výzve neuplatňujú.
 
ŽoNFP splní podmienky odborného hodnotenia, ak:
a) v každej oblasti hodnotiacich kritérií dosiahne minimálne 50% možných bodov a
b) dosiahne minimálne 60% z celkového možného počtu bodov. 

 

Neaplikovanie kritérií na základe vyhlásenej výzvy, resp. účinnosti zmeny výzvy.

 

V súlade s prílohou Operačného programu Ľudské zdroje č. 6 „Metodika k stanoveniu hodnôt ukazovateľov“ je nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie – uchádzač o zamestnanie s najvyššie ukončeným základným (ISCED 1 - prvý stupeň základnej školy) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2 – druhy stupeň základnej školy) vzdelaním. Dosiahnuté vzdelanie sa určí v deň vstupu účastníka do aktivít projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Túto podmienku musí splniť žiadateľ doložením napr.: Stanov, výpisu zo Živnostenského registra a pod. t.j. Nie sú dostatočné alternatívne plnenia tejto podmienky, napr., doložením potvrdenia od organizácie, pre ktorú sa v rámci projektu bude školenie realizovať a samotný žiadateľ splnenie tejto podmienky nevie doložiť.

V prípade, ak je žiadateľ organizáciou združujúcou osoby so zdravotným postihnutím alebo zastupujúcou záujmy osôb so zdravotným postihnutím a nemá v predmete činnosti „vzdelávanie“, má možnosť rozšíriť si premet činnosti pre oblasť vzdelávania.

Áno, v rámci oprávnených aktivít č. 1 a 2 je možné realizovať kampane a iné informačné aktivity za podmienky, že z popisu týchto informačných aktivít projektu bude zrejmá súvislosť medzi témou a cieľovou skupinou, pre ktorú bude informačná aktivita metodicky pripravená.

V prípade, že žiadateľ k uskutočneniu opísaných aktivít dokáže využiť personálne kapacity v rámci oprávnenej skupiny výdavkov 521 s ohľadom na ich pracovnú náplň (uvedenú v Prílohe č. 11 Výzvy), dodržať ostatné podmienky výzvy a preukáže opodstatnenosť navrhovaných aktivít a prínos pre cieľovú skupinu, je možné takéto aktivity realizovať a financovať prostredníctvom paušálnej sadzby skupiny výdavkov 903.

Momentálne sú plánované informačné semináre v Bratislave a Banskej Bystrici a robíme prieskum záujmu žiadateľov o ďalšie miesta na usporiadanie informačného semináru. V prípade, že máte záujem o realizáciu informačného semináru v Košiciach alebo Prešove, napíšte nám mail na vyzvy@ia.gov.sk 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Investičná výstavba nie je oprávneným výdavkom, takže ju nie je možné zahrnúť do projektu. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Kompletný zoznam oprávnených právnych foriem žiadateľa spolu s kódmi právnych foriem podľa číselníka právnych foriem štatistického úradu SR sú zvrejenené pri predmentej výzve v časti "Súvisiace správy a dokumenty"

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Vstup UoZ do projektu (podpísanie Dohody o účasti v projekte) nie je dôvod na vyradenie UoZ z evidencie. UoZ naďalej ostáva evidovaný až kým sa nezamestná alebo nenastanú iné dôvody na vyradenie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad práce“). Aktivity realizované v rámci projektu majú dopĺňať prípadné aktivity, ktoré pre evidované nezamestnané osoby realizujú a vykazujú úrady práce, pričom Žiadateľ / Prijímateľ môže požiadať o súčinnosť konkrétny úrad práce avšak úrady práce  vo všeobecnosti, nemajú povinnosť ju poskytnúť. V prípade, že sa UoZ zapojí aj do aktivít realizovaných úradom práce, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby sa tieto aktivity neprekrývali časovo ani obsahovo.
Jedným z účelov tejto Výzvy bolo aj poskytnúť osobe z cieľovej skupiny špecifickú a individuálne zameranú starostlivosť odrážajúcu jej aktuálne potreby a nastavenie, čo jej  v konečnom dôsledku zvýši šancu nájsť si trvalé zamestnanie (ako už hovorí aj samotný názov Výzvy „Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“). Aktivity, do ktorých má byť UoZ zapojený v rámci projektu, nemajú potierať kompetencie úradov práce, práve naopak, majú ich dopĺňať a rozširovať (napr. podrobnejší Individuálny kariérny plán, širšie možnosti zapojiť sa bezplatne do kurzov podľa schopností  a zručností, a pod.) s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť a udržanie sa na trhu práce danej osoby.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Oprávnenosť územia sa posudzuje z hľadiska previazanosti s cieľovou skupinou, pričom za smerodajné  pri samotnom určovaní oprávneného územia, sa považuje adresa trvalého bydliska osoby z cieľovej skupiny. Sídlo žiadateľa ani miesto výkonu aktivít nie je rozhodujúce. Pri zadávaní miesta realizácie projektu je potrebné brať do úvahy nielen vyššie uvedený vzťah cieľovej skupiny k oprávnenému územiu, ale aj nastavenie Výzvy, ktoré nepovoľuje realizáciu aktivít na celom území SR v rámci jedného projektu / jednej Žiadosti o NFP a to v súlade s podmienkou:  2.9 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, bod 32 Osobitá podmienka poskytnutia príspevku – „Žiadateľ predkladá samostatne ŽoNFP pre MRR a samostatne pre VRR“

-          Novorealizovane opatrenia/ opatrenia s inovatívnym prvkom a aktualizovane programy/ programy rozšírené o nove prvky opatrení – sa chápe podľa významu slova t.j. novorealizovane – sú také, ktoré sa pred projektom nerealizovali. Obdobne aj opatrenia s inovatívnym prvkom – ktoré nie sú v danej oblasti bežné.

 

Podstatný je opis žiadateľa, ktorý v rámci hodnotenia ŽoNFP odborní hodnotitelia posúdia, či napĺňa merateľné ukazovatele projektu.  

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Jedným z cieľov tejto výzvy je podpora vzniku nových, funkčných a odborne kvalitných poradenských centier a rozvoj špecializovaných poradenských služieb pre obete násilia a diskriminácie. Aby sa zaručila úroveň kvality novovzniknutých subjektov a služieb, je nutné zastrešiť ich odborným garantom / odbornou garantkou. V prípade, že nejde o novovzniknutý subjekt, je podmienkou, aby subjekt nepretržite vykonával poradenskú činnosť minimálne rok ku dňu podania Žiadosti o NFP.

Na preukázanie splnenia podmienky oprávnenosti žiadateľa pri výkone poradenstva (v prípade už existujúcich subjektov), je potrebné predložiť Výpis z obchodného alebo iného registra alebo evidencie nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP alebo v prípade, že nie je možné predložiť výpis, žiadateľ predloží osobitnú prílohu preukazujúcu splnenie tejto podmienky s údajmi platnými ku dňu predloženia ŽoNFP ako potvrdenie evidencie/rozhodnutie, potvrdený relevantný doklad (zriaďovacia listina/stanovy) o vzniku/registrácii/evidencii príslušným registrom/ministerstvom. V prípade, že nie je možné z vyššie uvedených dokladov jednoznačne a dostatočne ovriť túto osobitú podmienku, je potrebné doložiť najaktuálnejšiu výročnú správu (za rok 2016).

Samotný zamestnávateľ ako podnikateľský subjekt sa môže do výzvy zapojiť v prípade, že jeho zamestnanci / zamestnankyne spadajú do niektorej z oprávnených cieľových skupín predmetnej výzvy. V takom prípade môže napr. školiť svojich zamestnancov v témach súvisiacich s cieľmi výzvy lektormi a lektorkami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ostatné podmienky. 

Školiace stredisko je veľmi široký pojem, ktorý môže aj nemusí spadať do oprávnených žiadateľov. To sa však dá určiť jednoducho, podľa toho či školiace stredisko spĺňa jednu z kategórii oprávnených žiadateľov:

1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty; 2. obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto ; 3. VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC ; 4. občianske združenia; 5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; 6. nadácie; 7. záujmové združenia právnických osôb; 8. združenia miest a obcí; 9. medzinárodné organizácie; 10. štátne rozpočtové organizácie; 11. štátne príspevkové organizácie

V prípade, že je oprávneným žiadateľom podľa vyššie uvedeného a spĺňa aj ďalšie podmienky oprávnenosti, môže školiť zamestnancov a zamestnankyne iných firiem, agentúr, inštitúcií, a pod., za predpokladu, že pracovníčky a pracovníci „školeného“ subjektu sú z oprávnenej cieľovej skupiny (napr. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore).

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby je oprávneným žiadateľom v prípade, že spĺňa aj ostatné podmienky oprávnenosti. Či je alebo nie je príjemcom Schémy pomoci de minimis nemá na túto skutočnosť vplyv.

Áno. V texte výzvy je v časti 2.2 Oprávnenosť partnera, v časti podmienky poskytnutia príspevku pod bodom 16. Právna forma uvedené: ...“Ak je partnerom nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, občianske združenie alebo cirkev a náboženská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, tak daný partner musí mať akreditáciu podľa zákona č 305/2005 Z. z. o SPODaSK na všetky oprávnené aktivity uvedené vo výzve, na realizácii ktorých sa podieľa.“...

Ďalej V časti 2.2 Oprávnenosť partnera, 17. Podmienka byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v časti podmienky poskytnutia príspevku je uvedené: „Partner je akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a má akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve.“

Vo výzve sa pod pojmom aktivita chápe výraz v širšom význame, nie iba ako povinná hlavná aktivita, nakoľko sa táto člení na jednotlivé podaktivity, prostredníctvom ktorých sa realizuje, t.j. aktivita nie je chápaná samostatne, ale ako výkon činností jednotlivých podaktivít, ktoré si vybral žiadateľ/prijímateľ spolu s partnerom vykonávať podľa popisu v žiadosti/projekte.

V zmysle Výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

NEET (not in employment, education or training) znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

Pre určenie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny je rozhodujúci vek v čase vstupu do projektu, t.j. Osoba z cieľovej skupiny NEET do 25 a 29 rokov podľa podmienok uvedených vyššie môže počas trvania projektu dovŕšiť vek 25 resp. 29 rokov.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania:

systém zálohových platieb, alebo

systém refundácie, alebo

kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systéme financovania nie je podmienkou povinnosť prijímateľa predkladať žiadosti o priebežnú platbu (refundáciu).

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno; Finančný a projektový manažér môžu svoju prácu vykonávať na základe dohody o vykonaní práce/činnosti.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vzniknú do uvedeného dátumu a prijímateľ môže takéto výdavky predložiť poskytovateľovi aj po tomto dátume.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno; Na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:

- vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok a/alebo

- vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky a/alebo

- prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Tútor/lektor musia byť zamestnaní v súlade so zákonníkom práce, prílohou č. 10 výzvy Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady a podľa postupov danej organizácie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak je potrebné dodržať podmienku, že maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €. Rovnako je potrebné dodržať plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov, inak bude uplatnený sankčný mechanizmus.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Účastníci projektu môžu požiadať o príspevok na založenie živnosti – podľa paragrafu 49 zákona o službách zamestnanosti. Ide o fakultatívny príspevok.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ nemá povinnosť zamestnať osoby cieľovej skupiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Odpoveď na túto otázku závisí od zvolenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre projekt, napr.: ak sa v rámci projektu sleduje naplnenie merateľného ukazovateľa „Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní“, tak tieto údaje sú zbierané 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite, t.j. Pre naplnenie tohto merateľného ukazovateľa musí účastník projektu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie; Za naplnenie cieľov projektu v rámci výzvy OP ĽZ 2016/2.1.1/02 sa nepovažuje, ak osoba z cieľovej skupiny dokladuje dohodu o vykonaní práce. Na splnenie cieľov projektu v súvislosti s naplnením povinného merateľného ukazovateľa „Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných“ podľa prílohy č. 4 výzvy je potrebné predložiť doklad o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópiu pracovnej zmluvy v prípade zamestnania.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Jednou z podmienok pre oprávnenosť cieľovej skupiny v rámci projektu je „uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. V prípade, že uchádzači o zamestnanie sú vzdelávaní, alebo zapojení do odbornej prípravy v rámci projektov realizovaných Úradom práce nemôžu byť zároveň zapojení do aktivít projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prílohe Výzvy č. 10. Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady je uvedený rámcový opis pracovných činností pozícií na projekte.

Pozícia Odborný pracovník/ Tútor je určená na prácu s cieľovou skupinou a pozícia Odborný pracovník/ Lektor je určená pre vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny.

Pri pozícii Tútor je ako forma zamestnania podporovaný pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je podporovaná forma zamestnania dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti.

Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, výzva na predkladanie ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nestanovuje podmienku založiť si živnosť v oblasti, v rámci ktorej UoZ absolvoval teoretické a praktické vzdelávanie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 bude za splnenie podmienky predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania považovaná aj pracovná zmluva zo zahraničia (preložená a úradne overená, ak relevantné).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Spôsob vyhľadávania osôb cieľovej skupiny pre projekt nie je stanovený, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať s úradmi práce.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) sa odporúča zabezpečiť publicitu projektu nasledovne:

K propagácii projektu sa odporúča použiť najmä nasledujúce prostriedky (primerane podľa veľkosti projektu):

- Médiá - tlačové správy, články a tematické prílohy v tlači, inzercie v tlači,

- Internet - na vlastnom webovom sídle (pokiaľ existuje), webovom sídle svojho poskytovateľa:

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/,

- Výročné správy projektu,

- Tlačové konferencie pri zahájení projektu, v jeho priebehu, príp. pri jeho ukončení, seminárov,

- Publikácie, školiace a informačné materiály vydávané za účelom informovania o projektoch, letáky, plagáty a pod.).

Viac informácii poskytuje Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejnený na stránke www.ia.gov.sk.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2). Z uvedeného vyplýva, že výdavky v rámci paušálu 40% môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zákone č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57 je uvedené:

Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, že UoZ po ukončení projektu nastúpi na vysokú školu, do hodnoty merateľného ukazovateľa Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných ho započítať môžete, avšak za daného UoZ nebude splnená podmienka predloženia dokladu o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópie pracovnej zmluvy v prípade zamestnania a preto nebude daný UoZ zohľadnený pri hodnotení splnenia cieľa projektu. UoZ sa nezaráta do skupiny 30% ostatných UoZ, ktorí musia splniť podmienku predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V tomto prípade zamestnanec musí preukázať počet odpracovaných hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému pracovnému úväzku za mesiac. Ak zamestnanec reálne poberá vyšší plat ako stanovený limit, môže dostať žiadateľ od poskytovateľa pri splnení všetkých ostatných podmienok výzvy maximálne sumu zodpovedajúcu limitu, t.j. 822,- EUR + povinné odvody zamestnávateľa

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Oprávnení žiadatelia pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sú uvedený v Prílohe č. 9 Výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre občianske združenia platí, že musia byť vytvorené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ/žiadateľ je povinný dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky, čo v prípade potreby nákupu tovarov a služieb znamená dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pozícia „lektor“ nie je v zmysle výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 povinná, táto pozícia je definovaná pre prípad, že plánujete „lektorovanie“ zahrnúť do personálnych výdavkov vytvorených na základe pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Platí však podmienka dodržania stanoveného počtu hodín vzdelávania pre osoby cieľovej skupiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, akreditácia nie je podmienkou oprávnenosti žiadateľa pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 pre podaktivitu 1 nie je definovaný minimálny počet osôb, ktoré musia absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle stanovených podmienok poskytnutia príspevku vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, nie je špeciálna internátna škola oprávneným žiadateľom. Odporúčame však žiadateľovi/prijímateľovi zvážiť, či nie je oprávneným žiadateľom zriaďovateľ špeciálnej internátnej školy. 

Výstupom predmetnej podaktivity Vykonávanie programov prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť je okrem iného záverečná správa o absolvovaní prípravy. Táto správa môže byť:

pozitívna alebo negatívna, oba typy správ budú zo strany IA MPSVR SR akceptované.

Nie, Výzva na predkladanie ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nestanovuje podmienku založiť si živnosť v oblasti, v rámci ktorej UoZ absolvoval teoretické a praktické vzdelávanie.

Áno, Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, ktoré sú príkladom vymenované v poznámke pod čiarou č. 10 k zákonu. Ide napríklad o notárov, daňových poradcov, audítorov, účtovníkov, architektov, veterinárnych lekárov atď.

Áno, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 bude za splnenie podmienky predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania považovaná aj pracovná zmluva zo zahraničia.

Spôsob vyhľadávania osôb cieľovej skupiny pre projekt nie je stanovený, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať s  úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.
V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

 

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) sa odporúča zabezpečiť publicitu projektu nasledovne:

K propagácii projektu sa odporúča použiť najmä nasledujúce prostriedky (primerane podľa veľkosti projektu):

- Médiá - tlačové správy, články a tematické prílohy v tlači, inzercie v tlači,

- Internet - na vlastnom webovom sídle (pokiaľ existuje), webovom sídle svojho poskytovateľa:

 http://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/,

- Výročné správy projektu,

- Tlačové konferencie pri zahájení projektu, v jeho priebehu, príp. pri jeho ukončení, seminárov,

- Publikácie, školiace a informačné materiály vydávané za účelom informovania o projektoch, letáky, plagáty a pod.).

Viac informácii poskytuje Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejnený na stránke ia.gov.sk.

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.
V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.

V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

 

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:
Založenie spoločnosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.
(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

 

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2), z uvedeného vyplýva, že výdavky v rámci paušálu 40% môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratného finančného príspevku v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:
Založenie spoločnosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.
(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:

Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

V prípade, že UoZ po ukončení projektu nastúpi na vysokú školu, do hodnoty merateľného ukazovateľa Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných ho započítať môžete, avšak za daného UoZ nebude splnená podmienka predloženia dokladu o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópie pracovnej zmluvy v prípade zamestnania a preto nebude daný UoZ zohľadnený pri hodnotení splnenia cieľa projektu. UoZ sa nezaráta do skupiny 30% ostatných UoZ, ktorí musia splniť podmienku predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania.

V tomto prípade zamestnanec musí preukázať počet odpracovaných hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému pracovnému úväzku za mesiac. Ak zamestnanec reálne poberá vyšší plat ako stanovený limit, môže prijímateľ dostať od poskytovateľa pri splnení všetkých ostatných podmienok výzvy maximálne sumu zodpovedajúcu limitu.

Oprávnení žiadatelia pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sú uvedený v Prílohe č. 9 Výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre občianske združenia platí, že musia byť vytvorené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Nie, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak platí podmienka dodržania hospodárnosti, efektívnosť a účelnosti pre každú vytvorenú pracovnú pozíciu.

Prijímateľ/žiadateľ je povinný dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky, čo v prípade verejného obstarávania znamená dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pozícia „lektor“ nie je v zmysle výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 povinná, táto pozícia je definovaná pre prípad, že plánujete „lektorovanie“ zahrnúť do personálnych výdavkov vytvorených na základe pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Platí však podmienka dodržania stanoveného počtu hodín vzdelávania pre osoby cieľovej skupiny.

Nie, akreditácia nie je podmienkou oprávnenosti žiadateľa pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

 

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 
o systém zálohových platieb, alebo 
o systém refundácie, alebo
o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

 

V zmysle Výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou:                                                

o NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

o NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,                                                                            

*NEET (not in employment, education or training) znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

Pre určenie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny je rozhodujúci vek v čase vstupu do projektu, t.j. Osoba z cieľovej skupiny NEET do 25 a 29 rokov podľa podmienok uvedených vyššie môže počas trvania projektu dovŕšiť vek 25 resp. 29 rokov.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 
o systém zálohových platieb, alebo 
o systém refundácie, alebo
o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 

o systém zálohových platieb, alebo 

o systém refundácie, alebo

o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

Áno, finančný a projektový manažér môžu svoju prácu vykonávať na základe dohody o vykonaní práce//dohody o pracovnej činnosti.

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vzniknú do uvedeného dátumu a prijímateľ môže takéto výdavky predložiť poskytovateľovi aj po tomto dátume.

 

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:
o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo
o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo
o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

 

V prípade predčasného skončenia poskytovanej intervencie je prijímateľ povinný nahradiť osobu z cieľovej skupiny, ktorá preruší poskytovanú intervenciu inou osobou z oprávnenej cieľovej skupiny tak, aby nová osoba z cieľovej skupiny absolvovala aj všetky plánované podaktivity projektu s cieľom naplniť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov. 

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:
o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo
o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo
o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník / tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:

o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo

o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo

o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

Musia byť dodržané splnené minimálne kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 10 výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak je potrebné dodržať podmienku, že maximálna suma NFP  sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €. Rovnako je potrebné dodržať plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov, inak bude uplatnený Sankčný mechanizmus.

Áno; Účastníci projektu môžu požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri slnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti na poskytnutie príspevku.

Odpoveď na túto otázku závisí od zvolenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre projekt, napr.: ak sa v rámci projektu sleduje naplnenie merateľného ukazovateľa „Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní“, tak tieto údaje sú zbierané 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite, t.j. Pre naplnenie tohto merateľného ukazovateľa musí účastník projektu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite.

Plnenie povinného merateľného ukazovateľa v rámci výzvy podľa prílohy č. 4 k výzve „Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných“ sa sleduje „v čase odchodu“ t.j. Zmena musí nastať do 4 týždňov od ukončenia účasti na projekte.

Samostatne zárobkovo činná osoba je definovaná v ustanovení § 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j.:

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,4)

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,11)

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

(2) Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1.

Jednou z podmienok pre oprávnenosť cieľovej skupiny v rámci projektu je „uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. V prípade, že uchádzači o zamestnanie sú vzdelávaní, alebo zapojení do odbornej prípravy v rámci projektov realizovaných prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nemôžu byť zároveň zapojení do aktivít projektu.

 

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. 
Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

 

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. 

Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Otázka sa týka podmienky poskytnutia príspevku „33. Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov“, kde je vo výzve pri podmienke uvedené, že preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky sú hradené formou štandardnej stupnice jednotkových nákladov,   t.j. minimálnych kvalifikačných a odborných predpokladov odborných pracovníkov (uvedených v tabuľke č. 1), ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. V poznámke je uvedené, že preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie. Preukázanie splnenia podmienok sa vykoná až počas realizácie projektu.                                                                         Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje:
• štruktúrovaným životopisom v predpísanom formáte s uvedením overiteľných referencií
• kópiou dokladu o získanom vzdelaní.
V čase podania ŽoNFP žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie (platí pre prípad uvedený v poznámke).
Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek znamená, že odborný zamestnanec musí spĺňať minimálne podmienky vzdelania určené v  prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, v Štandardnej jednotkovej stupnici nákladov (ďalej aj „ŠSJN“). V ŠSJN v časti „3 Náplň práce a kvalifikačné predpoklady zamestnanca“, na str. 5, sú taxatívne uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície, pre ktoré sú personálne náklady oprávnené (v texte výzvy je nesprávne uvedený odkaz na tabuľku 1). 
Pre subjekty, od ktorých sa akreditácia požaduje, súčasne platí aj podmienka akreditácie a v nej uvedeného personálneho obsadenia. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že osoby, ktoré nie sú akreditované, nemôžu vykonávať opatrenia v zmysle príslušnej akreditácie, aj keby podmienku minimálnych kvalifikačných predpokladov spĺňali.

Otázka sa týka podmienky poskytnutia príspevku „33. Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov“, kde je vo výzve pri podmienke uvedené, že preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky sú hradené formou štandardnej stupnice jednotkových nákladov,   t.j. minimálnych kvalifikačných a odborných predpokladov odborných pracovníkov (uvedených v tabuľke č. 1), ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. V poznámke je uvedené, že preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie. Preukázanie splnenia podmienok sa vykoná až počas realizácie projektu.            

Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje:

• štruktúrovaným životopisom v predpísanom formáte s uvedením overiteľných referencií

• kópiou dokladu o získanom vzdelaní.

V čase podania ŽoNFP žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie (platí pre prípad uvedený v poznámke).

Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek znamená, že odborný zamestnanec musí spĺňať minimálne podmienky vzdelania určené v  prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, v Štandardnej jednotkovej stupnici nákladov (ďalej aj „ŠSJN“). V ŠSJN v časti „3 Náplň práce a kvalifikačné predpoklady zamestnanca“, na str. 5, sú taxatívne uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície, pre ktoré sú personálne náklady oprávnené (v texte výzvy je nesprávne uvedený odkaz na tabuľku 1). 

Pre subjekty, od ktorých sa akreditácia požaduje, súčasne platí aj podmienka akreditácie a v nej uvedeného personálneho obsadenia. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že osoby, ktoré nie sú akreditované, nemôžu vykonávať opatrenia v zmysle príslušnej akreditácie, aj keby podmienku minimálnych kvalifikačných predpokladov spĺňali.

V prípade, ak zamestnanec z časových dôvodov (čerpanie dovolenky, pracovnej neschopnosti a iné), nerealizoval opatrenia SPODaSK v rozsahu plného pracovného úväzku ale vykonával opatrenia SPODaSK v intenciách príslušnej výzvy minimálne 8 dní za jeden kalendárny mesiac a poskytol intervenciu pre 8 – 14 klientov v tomto kalendárnom mesiaci, oprávneným výdavkom je jednotková cena určená pri kratšom pracovnom čase, v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času (t.j. ako pri polovičnom pracovnom úväzku). Súčasne platí, že zamestnanec musí odpracovať pri 7,5 hodinovom pracovnom čase minimálne 57 hodín alebo pri 8 hodinovom pracovnom čase minimálne 60 hodín.

 

 

V časti 10 ŽoNFP Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele, pri merateľnom ukazovateli P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí sa uvádza skutočný počet podporovaných kapacít ku dňu začatia aktivity. Pri merateľnom ukazovateli P0294 Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu sa sleduje dosiahnutá hodnota kapacít v čase 6 mesiacov po ukončení aktivít projektu. Medzi merateľnými ukazovateľmi P0334 a P0294 je logická súvzťažnosť.

 

 

V čase podania ŽoNFP postačuje doloženie Súhrnného čestného vyhlásenia, v ktorom deklarujete, že zabezpečíte zamestnancov na riadenie projektu. Zároveň je potrebné v ŽoNFP v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu a v časti 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa uviesť akou formou zabezpečíte riadenie projektu (interne alebo externe), z dôvodu správneho určenia oprávnenosti paušálu na riadenie projektu vo výške 8,32%  z celkových oprávnených priamych nákladov v rámci projektu. Pracovnú zmluvu/DoPČ je postačujúce mať uzatvorenú neskôr.

 

 

Bližšie informácie k riadeniu projektu a povinnosti prijímateľa v súvislosti s riadením projektu sú k dispozícii v kapitole 2 Realizácia projektov Príručky pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ; verzia 3, v prílohe č. 10 výzvy Minimálne činnosti PM a FM a v príloha č. 9 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Paušálna sadzba na riadenie projektu.

 

 

V rámci oprávnenej cieľovej skupiny sa za zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately považovaní odborní zamestnanci žiadateľa/prijímateľa. Títo zamestnanci sa považujú za cieľovú skupinu pri podaktivite č. 5 - Supervízia.

 

 

Klientov je možné evidovať pod anonymným kódom.

 

 

V zmysle platnej Príručky pre žiadateľa o NFP, verzia 1.3 sú za účastníkov projektu považované osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z EŠIF, pričom platí, že na každého účastníka projektu sú vyhradené výdavky projektu. Pre každého prijímateľa platí povinnosť vypĺňať kartu účastníka. Údaje musia byť získané pri vstupe účastníka do aktivity.  Osobitnou kategóriou sú údaje o znevýhodnení, ktoré účastník môže odmietnuť poskytnúť. Odmietnutie musí byť uskutočnené písomnou formou, aby sa dalo v budúcnosti overiť. V prípade, že účastník poskytol údaje pre spoločné MU výstupov (osobné údaje; t.j. pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, vzdelanie a domácnosť), avšak odmietol poskytnúť údaje o znevýhodnení, je započítaný do ukazovateľov projektu. Ak účastník odmietne poskytnúť údaje pre spoločné MU výstupov (osobné údaje; t.j. pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, vzdelanie a domácnosť) nepredstavuje to neoprávnenosť nákladov spojených s účasťou takéhoto účastníka na aktivite, ale nazapočítavame ho do ukazovateľov projektu.

 

 

Nie, pri predkladaní ŽoNFP nie je potrebné preukazovať prieskum trhových cien.

Avšak, ak je predpoklad, že výdavky na jednotlivé tovary alebo služby budete zabezpečovať dodávateľsky, je potrebné dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na vzdelávanie zamestnancov je možné využiť „paušál 40%“ identifikovaný pod skupinou výdavkov 903. Z tohto paušálu je možné zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľmi projektu, resp. výzvy , a podľa uváženia zapojiť ako účastníkov tejto aktivity aj iných zamestnancov organizácie, ktorí ju potrebujú na odborný rozvoj, ako aj zamestnancov iných organizácií vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – 312040031“ a je určená  pre menej rozvinutý región (312040031 = MRR).


Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť - 312040032“ a je určená pre viac rozvinutý región (312040032 – VRR).

 

 

Zo ŠSJN, z tabuľky č. 3 Jednotkové ceny, na strane 9 vyplýva, že pre jednotlivé uvedené pozície je určená jednotková cena (celková cena práce) pre ustanovený týždenný pracovný čas/pre kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času. Tieto hodnoty boli zapracované pre jednotlivé pozície aj do prílohy č. 1-4 výzvy, do rozpočtu. Pod poradovým číslom 9, v stĺpci B, je nastavený názov položky v stĺpci C „Spec. Pedagog / Pedagogička“. V stĺpci F je nastavená jednotková cena vo výške 865,00 €. Názov položky je uvedený nesprávne, čo je formálna chyba pri nastavení a uložení súboru. Nakoľko sa táto položka dá zmeniť a urobiť výber z jednej z definovaných hodnôt pri tejto položke/poli (šípka na pravej strane poľa (riadok 22, stĺpec C), po jej rozkliknutí sa ukáže rolovacie menu, kde sa zobrazí 5 oprávnených pozícií zo ŠSJN), odporúčame každému zo žiadateľov, ktorí budú rozpočet vypĺňať, aby zmenili túto položku a vybrali položku “Liec. Pedagog / Pedagogička“. V prípade, že tak neurobia, bude sa táto položka považovať za položku určenú pre aktivity a s tým spojené jednotkové ceny liečebného pedagóga/pedagogičky. Pre lepšie pochopenie daného prípadu odporúčame si pozrieť vzor rozpočtu a ilustratívny príklad vo vedľajšom hárku tabuľky s názvom „Vzor rozpoctu DOP“, kde je položka pod poradovým číslom 9 v stĺpci C nastavená správne.

Nie; Žiadateľ/prijímateľ nemusí mať súhlasné stanovisko príslušného UPSVaR na prácu s cieľovou skupinou, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať UPSVaR.

V prípade, ak žiadateľ/prijímateľ nemá akreditáciu na poskytovanie akreditovaného kurzu aspoň v jednej z povinných oblasti v rámci teoretického vzdelávania, musí ho pre osoby z cieľovej skupiny zabezpečiť inak. Ak náklady na takýto kurz žiadateľ/prijímateľ nemôže realizovať prostredníctvom skupiny výdavkov "521 – Mzdové výdavky", tak na tieto náklady môže použiť prostriedky zo skupiny výdavkov "903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu". - Zároveň platí, že žiadateľ/prijímateľ nemusí byť držiteľom žiadnej akreditácie pred projektom, v priebehu trvania projektu, ani po projekte.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

Oprávnené mzdové výdavky sú len na pozície Tútor, lektor, poradenský psychológ, liečebný pedagóg a odborný poradca - spracovateľ individuálneho kariérneho plánu. Maximálna výška hrubej mesačnej a hrubej hodinovej sadzby na jednotlivé pozície je explicitne uvedená vo výzve, pričom, po splnení podmienok oprávnenosti, oprávnené výdavky budú celková cena práce jednotlivých pozícií, ktoré si žiadateľ v ŽoNFP zvolí s ohľadom na projekt, ktorý plánuje realizovať.

Osoba z cieľovej skupiny musí súčasne spĺňať aspoň jednu z podmienok:

- mladí ľudia so zdravotným postihnutím (v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) a § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk, pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a zo starostlivosti poručníka) podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných zariadeniach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo mladí ľudia po výkone väzby podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia bez prístrešia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

V súlade so špecifickým cieľom 2.1.1 OP ĽZ a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET* do 25 rokov veku (mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 25 rokov (mínus 1 deň)),

- NEET* do 29 rokov (mínus 1 deň) veku uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 29 rokov (mínus 1 deň)). * NET = not in employment, education or training a znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

 

 

 

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

 

„Paušálna sadzba 8,32%“ zahŕňa výdavky na riadenie projektu, t.z. na finančného a projektového manažéra (v prípade, že pracujú v rámci pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ak je pozícia finančného a projektového manažéra zabezpečená dodávateľsky, výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v paušálnej sadzbe 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu.

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 

1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 

1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa.

Využitím paušálnych sadzieb na riadenie projektu a na ostatné výdavky priame nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vyplývajúca z osobitných predpisov. Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do časti  12. Verejné obstarávanie formulára ŽoNFP je potrebné uviesť relevantné údaje.

Áno, oprávneným výdavkom je celková cena práce. V zmysle Prílohy č. 10 Výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady je podrobne uvedený opis pracovných činností  a kvalifikačné predpoklady pre pozície tútor a lektor.

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti. Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018.  
Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018. Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

 

Povinný rozsah vzdelávania stanovený vo výzve na 100 hodín na osobu je uvedený ako minimálny, za splnenia všetkých ostatných podmienok bude akceptované aj vzdelávanie v rozsahu viac ako 100 hodín.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania - Žiadateľ nie je povinný predkladať potvrdenie o akreditácie v čase predkladania žiadosti o NFP.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania.

 

Názov Výzvy nemá za cieľ špecifikovať oprávnenosť aktivít projektu; Oprávnenosť aktivít projektu je špecifikovaná v časti 2.3. Inovatívne programy v kontexte Výzvy predstavujú program/plán práce s mladými uchádzačmi o zamestnanie s cieľom ich samozamestnania.

 

Vo Výzve v časti 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod./1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované)“. Teoretické „vzdelávanie“ je v zmysle Výzvy chápané ako školenie/kurz, t.z. školenie/kurz aspoň v jednej z uvedených oblastí musí byť akreditovaný.

 

V zmysle Výzvy, časť 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „1.1 Vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny (ďalej aj „CS“) v rozsahu min. 100 hod/1 osobu z CS (1 hod = 60 min), z toho: a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované), b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/ 1 osobu z CS. (napr. vo forme workshopov, na ktorých si osoba z CS vyskúša prakticky určité činnosti napr. vedenie tímu zamestnancov, vedenie účtovníctva v nejakom softvéri, tvorba webu orientovaného na propagáciu poskytovaných sluţieb alebo tovarov, návrh loga, tvorba obchodných zmlúv apod., prax zameraná na získanie skúseností potrebných pre výkon SZČ u zamestnávateľa/ v podniku, v cvičnej firme a pod.)“. Z uvedeného vyplýva, že samotné vzdelávanie (teoretické + praktické) má byť v rozsahu minimálne 100 hodín na osobu, pričom min. 40 hodín na osobu má byť zabezpečené teoretické vzdelávanie a 40 hodín na osobu má byť praktické vzdelávanie, zvyšných 20 hodín je na uvážení reálnych potrieb cieľovej skupiny (konkrétneho uchádzača o zamestnanie), či potrebuje viac praktického vzdelávania alebo teoretického vzdelávania a následne zvyšné hodiny vhodne využiť. Na vypracovanie podnikateľského plánu nie je uvedený minimálny počet hodín na jeho vypracovanie, ale v zmysle Prílohy č. 11 Výzvy Osnova podnikateľského plánu je definovaný jeho minimálny rozsah.

 

 

V zmysle Výzvy OP LZ DOP 2016/2.1.1/02 sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

- ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

 

 

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet prijímateľa je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

 

 

V zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu predkladá poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcej 12 mesiacom realizácie aktivít projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

 

 

Spôsob financovania projektu je uvedený v časti 2.8 Výzvy na predkaldanie ŽoNFP. Pre oprávnených prijímateľov je stanovený v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) nasledujúci spôsob financovania: systém zálohových platieb, systém refundácie, kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

 

Po vyhlásení výzvy dochádza k postupnému znižovaniu disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná indikatívna alokácia za zdroje EÚ je pravidelne aktualizovaná vždy po ukončení vyhodnocovania ŽoNFP aktuálne uzavretého kola výzvy na webovom sídle www.ia.gov.sk.

V prípade, ak zamestnanec z časových dôvodov (čerpanie dovolenky, pracovnej neschopnosti a iné), nerealizoval opatrenia SPODaSK v rozsahu plného pracovného úväzku ale vykonával opatrenia SPODaSK v intenciách príslušnej výzvy minimálne 8 dní za jeden kalendárny mesiac a poskytol intervenciu pre 8 – 14 klientov v tomto kalendárnom mesiaci, oprávneným výdavkom je jednotková cena určená pri kratšom pracovnom čase, v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času (t.j. ako pri polovičnom pracovnom úväzku). Súčasne platí, že zamestnanec musí odpracovať pri 7,5 hodinovom pracovnom čase minimálne 57 hodín alebo pri 8 hodinovom pracovnom čase minimálne 60 hodín.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP v rámci už predložených Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

Kategória „všetky ostatné výdavky projektu“ zahŕňa ostatné priame výdavky projektu (okrem priamych nákladov na zamestnancov) a nepriame výdavky projektu (kategorizácia výdavkov určená Metodickým pokynom CKO č. 6 a prílohou č. 1 Metodického pokynu). Infraštruktúra, do ktorej sa zahŕňajú Vami uvádzané výdavky, podľa čl. 13 ods. 4 nariadenia o ESF č. 1304/2013 nie je oprávnená na príspevok z ESF. Výnimka prostredníctvom krížového financovania podľa čl. 98 ods. 2 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013) v prípade infraštruktúry sa v uvedenej výzve neuplatňuje.

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických
osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti
a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Parciálne spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu alebo spolufinancovanie vo forme alokácii v priebehu implementácie projektu nie je prípustné. Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý t.j. musí mať preukázateľne zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Pri predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné, aby žiadateľ predložil aj doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva alebo uznesenie zastupiteľstva (subjekty územnej samosprávy) alebo vyhlásenie štatutárneho orgánu (subjekty štátnej správy), prípadne aj úverový prísľub banky (doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP) a účtovnú závierku za posledné ukončené obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje  v účtovnej závierke nie sú overiteľné z z registra účtovných závierok v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).Zároveň uvádzame, že pri implementácii projektu je prijímateľ povinný pri každej platbe, a to pri zúčtovaní zálohovej platby alebo refundácii, preukázať spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 nie je možné čerpať finančné prostriedky na podporu terénnej sociálnej práce a vytváranie komunitných centier. Oprávnené aktivity sú uvedené v časti 2.4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Oprávnenosť aktivít realizácie projektu. Realizované aktivity musia byť vykonávané pre drogovo a inak závislých klientov, klientov ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti (napr. zneužívajúcich drogy, hrajúcich hazardné hry atď.) a členov rodiny a blízke osoby drogovo a inak závislých a ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK.