O agentúre » Dopytové projekty » Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Informácie

Informácie pre prijímateľov: info@ia.gov.sk
Informácie pre žiadateľov: vyzvy@ia.gov.sk

Do vydania Rozhodnutia sa bude vo veci ŽoNFP komunikovať s osobou uvedenou v časti 3. ŽoNFP "Komunikácia vo veci žiadosti" a nakoľko konanie o ŽoNFP je ukončené vydaním Rozhodnutia, toto Rozhodnutie bude odoslané na adresu uvedenú v časti 1. ŽoNFP :1. Indetifikácia žiadateľa". 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno. V texte výzvy je v časti 2.2 Oprávnenosť partnera, v časti podmienky poskytnutia príspevku pod bodom 16. Právna forma uvedené: ...“Ak je partnerom nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, občianske združenie alebo cirkev a náboženská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, tak daný partner musí mať akreditáciu podľa zákona č 305/2005 Z. z. o SPODaSK na všetky oprávnené aktivity uvedené vo výzve, na realizácii ktorých sa podieľa.“...

Ďalej V časti 2.2 Oprávnenosť partnera, 17. Podmienka byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v časti podmienky poskytnutia príspevku je uvedené: „Partner je akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a má akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve.“

Vo výzve sa pod pojmom aktivita chápe výraz v širšom význame, nie iba ako povinná hlavná aktivita, nakoľko sa táto člení na jednotlivé podaktivity, prostredníctvom ktorých sa realizuje, t.j. aktivita nie je chápaná samostatne, ale ako výkon činností jednotlivých podaktivít, ktoré si vybral žiadateľ/prijímateľ spolu s partnerom vykonávať podľa popisu v žiadosti/projekte.

V zmysle Výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

NEET (not in employment, education or training) znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

Pre určenie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny je rozhodujúci vek v čase vstupu do projektu, t.j. Osoba z cieľovej skupiny NEET do 25 a 29 rokov podľa podmienok uvedených vyššie môže počas trvania projektu dovŕšiť vek 25 resp. 29 rokov.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania:

systém zálohových platieb, alebo

systém refundácie, alebo

kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systéme financovania nie je podmienkou povinnosť prijímateľa predkladať žiadosti o priebežnú platbu (refundáciu).

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno; Finančný a projektový manažér môžu svoju prácu vykonávať na základe dohody o vykonaní práce/činnosti.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vzniknú do uvedeného dátumu a prijímateľ môže takéto výdavky predložiť poskytovateľovi aj po tomto dátume.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade predčasného skončenia poskytovanej intervencie je prijímateľ povinný nahradiť osobu z cieľovej skupiny, ktorá preruší poskytovanú intervenciu inou osobou z oprávnenej cieľovej skupiny tak, aby nová osoba z cieľovej skupiny absolvovala aj všetky plánované podaktivity projektu s cieľom naplniť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno; Na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:

- vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok a/alebo

- vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky a/alebo

- prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Tútor/lektor musia byť zamestnaní v súlade so zákonníkom práce, prílohou č. 10 výzvy Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady a podľa postupov danej organizácie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak je potrebné dodržať podmienku, že maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €. Rovnako je potrebné dodržať plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov, inak bude uplatnený sankčný mechanizmus.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Účastníci projektu môžu požiadať o príspevok na založenie živnosti – podľa paragrafu 49 zákona o službách zamestnanosti. Ide o fakultatívny príspevok.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ nemá povinnosť zamestnať osoby cieľovej skupiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Odpoveď na túto otázku závisí od zvolenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre projekt, napr.: ak sa v rámci projektu sleduje naplnenie merateľného ukazovateľa „Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní“, tak tieto údaje sú zbierané 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite, t.j. Pre naplnenie tohto merateľného ukazovateľa musí účastník projektu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie; Za naplnenie cieľov projektu v rámci výzvy OP ĽZ 2016/2.1.1/02 sa nepovažuje, ak osoba z cieľovej skupiny dokladuje dohodu o vykonaní práce. Na splnenie cieľov projektu v súvislosti s naplnením povinného merateľného ukazovateľa „Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných“ podľa prílohy č. 4 výzvy je potrebné predložiť doklad o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópiu pracovnej zmluvy v prípade zamestnania.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Je to činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle § 5, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,4)

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,11)

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Jednou z podmienok pre oprávnenosť cieľovej skupiny v rámci projektu je „uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. V prípade, že uchádzači o zamestnanie sú vzdelávaní, alebo zapojení do odbornej prípravy v rámci projektov realizovaných Úradom práce nemôžu byť zároveň zapojení do aktivít projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prílohe Výzvy č. 10. Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady je uvedený rámcový opis pracovných činností pozícií na projekte.

Pozícia Odborný pracovník/ Tútor je určená na prácu s cieľovou skupinou a pozícia Odborný pracovník/ Lektor je určená pre vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny.

Pri pozícii Tútor je ako forma zamestnania podporovaný pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je podporovaná forma zamestnania dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti.

Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, výzva na predkladanie ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nestanovuje podmienku založiť si živnosť v oblasti, v rámci ktorej UoZ absolvoval teoretické a praktické vzdelávanie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 bude za splnenie podmienky predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania považovaná aj pracovná zmluva zo zahraničia (preložená a úradne overená, ak relevantné).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Spôsob vyhľadávania osôb cieľovej skupiny pre projekt nie je stanovený, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať s úradmi práce.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) sa odporúča zabezpečiť publicitu projektu nasledovne:

K propagácii projektu sa odporúča použiť najmä nasledujúce prostriedky (primerane podľa veľkosti projektu):

- Médiá - tlačové správy, články a tematické prílohy v tlači, inzercie v tlači,

- Internet - na vlastnom webovom sídle (pokiaľ existuje), webovom sídle svojho poskytovateľa:

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/,

- Výročné správy projektu,

- Tlačové konferencie pri zahájení projektu, v jeho priebehu, príp. pri jeho ukončení, seminárov,

- Publikácie, školiace a informačné materiály vydávané za účelom informovania o projektoch, letáky, plagáty a pod.).

Viac informácii poskytuje Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejnený na stránke www.ia.gov.sk.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2). Z uvedeného vyplýva, že výdavky v rámci paušálu 40% môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zákone č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57 je uvedené:

Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, že UoZ po ukončení projektu nastúpi na vysokú školu, do hodnoty merateľného ukazovateľa Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných ho započítať môžete, avšak za daného UoZ nebude splnená podmienka predloženia dokladu o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópie pracovnej zmluvy v prípade zamestnania a preto nebude daný UoZ zohľadnený pri hodnotení splnenia cieľa projektu. UoZ sa nezaráta do skupiny 30% ostatných UoZ, ktorí musia splniť podmienku predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V tomto prípade zamestnanec musí preukázať počet odpracovaných hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému pracovnému úväzku za mesiac. Ak zamestnanec reálne poberá vyšší plat ako stanovený limit, môže dostať žiadateľ od poskytovateľa pri splnení všetkých ostatných podmienok výzvy maximálne sumu zodpovedajúcu limitu, t.j. 822,- EUR + povinné odvody zamestnávateľa

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Oprávnení žiadatelia pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sú uvedený v Prílohe č. 9 Výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre občianske združenia platí, že musia byť vytvorené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ/žiadateľ je povinný dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky, čo v prípade potreby nákupu tovarov a služieb znamená dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pozícia „lektor“ nie je v zmysle výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 povinná, táto pozícia je definovaná pre prípad, že plánujete „lektorovanie“ zahrnúť do personálnych výdavkov vytvorených na základe pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Platí však podmienka dodržania stanoveného počtu hodín vzdelávania pre osoby cieľovej skupiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, akreditácia nie je podmienkou oprávnenosti žiadateľa pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Podmienka 15 klientov platí pre 15 jedinečných fyzických osôb. Na počet stretnutí sa neprihliada. Musí byť dodržaná podmienka, že výkon opatrení SPODaSK bol realizovaný v jednom kalendárnom mesiaci najmenej 15 dní a bol dodržaný určený počet hodín.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Finančné prostriedky podľa stanovených jednotkových cien ŠSJN sú určené na úhradu personálnych nákladov oprávnených osôb. Sú určené na obdobie celej realizácie projektu, na mesačnej báze. Pri vypracovávaní žiadosti o NFP v rozpočte projektu sa uvádzajú plánované výdavky podľa aktuálnych cien platných na trhu v čase predkladania žiadosti bez akejkoľvek očakávanej valorizácie (platy, mzdy), resp. indexácie očakávaného rastu cien (vrátane očakávanej inflácie).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nemáme vedomosť o časovom limite na vytvorenie prístupu žiadateľovi do verejnej časti ITMS2014+ DataCentrom.

Podpora pre užívateľov je poskytovaná v pracovných dňoch v čase 8:00 – 17:00 hod.

Link, kde sú popísané jednotlivé kroky na pridelenie prístupu do aplikácie je:

http://www.itms.datacentrum.sk/itms-2014-2020-itms2014/itms2014-verejna-cast-8c.html

O prístup do verejnej časti ITMS2014+ je možné zažiadať vyplnením a odoslaním elektronického formuláru žiadosti o aktiváciu konta (ŽoAK). ŽoAK je potrebné vyplniť a odoslať v elektronickej podobe prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, vytlačiť a podpísať, overiť a následne fyzicky zaslať na korešpondenčnú adresu DataCentra. (https://www.itms2014.sk/zoak?3)

Na nižšie uvedenom linku sa nachádza Metodické usmernenie k vypĺňaniu ŽoAK:

http://public.itms2014.sk/doc/Podpora_ITMS2014+_v_procese_vytvorenia_ZoAK_na_verejnej_casti.docx

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

To je vecou dohody medzi dvomi zmluvnými stranami – prijímateľom a zamestnancom pracujúcim na riadení projektu. Odporúčame uhrádzať priebežne, aby sa pri ukončovaní projektu nestalo, že finančné výdavky budú neoprávnené.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Výzva umožňuje použiť tieto finančné prostriedky v súlade s oprávnenosťou výdavkov pre OP ĽZ a v nadväznosti na ciele a aktivity projektu, pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov a nariadení EÚ a Slovenskej republiky. IA MPSVR SR bude pri výkone administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste kontrolovať správnu aplikáciu paušálnej sadzby, a to určenie základne pre výpočet paušálnej sadzby, percentuálnu výšku paušálnej sadzby a matematický výpočet výšky ostatných výdavkov projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno. Výška jednotkovej ceny pre jednotlivé pozície zo ŠSJN je určená ako maximálna cena pre ustanovený týždenný pracovný čas resp. kratší pracovný čas. Prijímateľ na danú pozíciu bude mať uhranenú maximálne uvedenú jednotkovú cenu. Upozorňujeme na skutočnosť, že zamestnanec musí mať pracovnú náplň presne podľa popisu zo ŠSJN.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, ak spĺňa podmienky výzvy (príloha č. 10).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, štandardná stupnica jednotkových nákladov (ďalej „len“ ŠSJN) , ktorá tvorí Prílohu č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, umožňuje zamestnať zamestnanca, buď na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo ½ ustanovený týždenný pracovný čas pre daný projekt, to znamená, že pracovný úväzok zamestnanca pracujúceho na projekte na pracovnej pozícii definovanej ŠSJN bude hradený výlučne z NFP (nenávratného finančného príspevku) projektu. Taktiež platí, že dva samostatné pol úväzky zamestnanca u jedného zamestnávateľa by neboli v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, paragraf 50.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, pre rôzne aktivity, pri striktnom dodržaní účelu aktivity, s dodržaním predmetu a obsahu pridelenej akreditácie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno. Pri striktnom dodržaní účelu aktivity a cieľovej skupiny, s dodržaním predmetu a obsahu pridelenej akreditácie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Napriek tomu je prijímateľ povinný postupovať v zmysle oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ a dodržiavať schválenú zmluvu o NFP (vychádzajúc z aktivít a cieľov uvedených v žiadosti o NFP) a dodržiavať všetky právne predpisy a nariadenia EÚ a Slovenskej republiky. (napr. zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov); zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve); zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy); zákon o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 a iné).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 pre podaktivitu 1 nie je definovaný minimálny počet osôb, ktoré musia absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Žiadateľ musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve. Počas realizácie projektu môže žiadateľ doplniť svoju akreditáciu na aktivity vo výzve, na ktoré akreditáciu nemá, a po doplnení akreditácie tieto aktivity realizovať. Úmysel doplniť akreditáciu a následne na jej základe realizovať aktivity vo výzve uvedie žiadateľ do ŽoNFP. Žiadateľ je povinný informovať poskytovateľa do 15 pracovných dní od doručenia rozhodnutia Akreditačnej komisie o doplnení, resp. o udelení akreditácie danému subjektu, maximálne však do 12 mesiacov od podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je prijímateľom akreditovaný subjekt.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Akákoľvek zmena v rozpočte po schválení Zmluvy o poskytnutí NFP podlieha zmenovému konaniu, ktorého priebeh a podmienky bližšie určuje Príručka pre Prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, je však dôležité nastaviť si rozpočet projektu s ohľadom na plánovaný nárast počtu klientov a uvedomiť si vplyv výšky personálnych priamych výdavkov na výšku paušálu 40% z personálnych priamych výdavkov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pod pojmom „iné závislosti“ rozumieme všetky látkové aj nelátkové závislosti (napr. závislosť na hazardných hrách, alkohole, atď.) v zmysle akreditácie žiadateľa/prijímateľa.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pre pozíciu „sociálny pracovník“ akceptujeme aj preukázanie splnenia kvalifikačných predpokladov v zmysle paragrafu 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pozícia sociálneho pedagóga nie je v Štandardnej stupnice jednotkových nákladov uvedená, je však možné pracovníka s takouto pozíciou do projektu začleniť a následne na hradenie mzdy použiť „paušál 40%“.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

IA MPSVR SR odporúča žiadateľom/prijímateľom, aby každý zamestnanec, s ktorým uzatvoria pracovnú zmluvu pre projekt predložil (prijímateľovi) formou čestného vyhlásenia informáciu o všetkých svojich ďalších pracovných úväzkoch.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Žiadateľ/prijímateľ musí dodržiavať zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímateľ sa zároveň podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP taktiež zaväzuje dodržiavať:

a) právne akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,

(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;

(iii) Implementačné nariadenia;

b) právne predpisy SR:

(i) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o EŠIF“) ,

(ii) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),

(iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole“),

(iv) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“),

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kompetenčný zákon“),

(viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“),

(ix) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Preto v súvislosti s prieskumom trhu je dôležité sledovať usmernenia a pokyny zo strany IA MPSVR SR zverejnené na www.ia.gov.sk a podľa nich následne postupovať.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pre pracovné pozície definované Štandardnou stupnicou jednotkových nákladov je možný iba pracovný pomer uzatvorený na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie je potrebné uvádzať mená jednotlivých klientov. Počas realizácie projektu môže žiadateľ/prijímateľ pre svojich klientov používať zaužívané označovanie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Žiadateľ/prijímateľ je povinný plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy Európskej únie a vnútroštátne právne predpisy SR.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Subjekty vykonávajúce opatrenia SPODaSK musia pri vedení spisovej dokumentácie klienta postupovať v súlade so Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Číslo spisu/evidencie resp. iný identifikátor klienta je zároveň povinný údaj vo formulári pracovného výkazu, ktorý je zamestnanec povinný predložiť v rámci povinne predkladanej dokumentácie k žiadostiam o platbu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prílohou Štandardnej stupnice jednotkových nákladov je formulár pracovného výkazu s presne vymedzenými požadovanými údajmi – dátum a čas výkonu aktivity, počet odpracovaných hodín a číslo spisu/evidencie resp. iný identifikátor klienta.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, s cieľom zvýšenia intenzity výkonu opatrení v rámci už realizovaných programov pre klientov, je možné zamestnanca, doteraz financovaného z príspevku VÚC, preklopiť do projektu. Avšak je potrebné si uvedomiť, že cieľom výzvy a jednotlivých podaktivít nie je nahrádzanie už existujúcich zdrojov financovania jednotlivých pozícii odborných pracovníkov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Štandardná stupnica jednotkových nákladov (ďalej „len“ ŠSJN) , ktorá tvorí Prílohu č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, umožňuje zamestnať zamestnanca, buď na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo ½ ustanovený týždenný pracovný čas pre projekt, to znamená, že pracovný úväzok zamestnanca pracujúceho na projekte na pracovnej pozícii definovanej ŠSJN bude hradený výlučne z NFP (nenávratného finančného príspevku). Nie je možné hradiť polovičný úväzok zamestnanca z NFP a polovičný úväzok z iných zdrojov prijímateľa, nakoľko to nie je v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, paragraf 50.

To znamená, že jeden zamestnanec ma zastávať svoju pracovnú pozíciu výlučne pre projekt, v prípade, že iný zamestnanec hradený z prostriedkov VÚC bude s klientom vykonávať inú činnosť, môže si daného klienta pre účely VÚC vykázať.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Príloha č. 7 Výzvy Štandardná stupnica jednotkových nákladov umožňuje uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu na pozíciu odborného pracovníka len na polovičný pracovný úväzok alebo plný pracovný úväzok, ktorý bude plne financovaný výhradne z projektu.

Cieľom výzvy a jednotlivých podaktivít nie je nahrádzanie už existujúcich zdrojov financovania jednotlivých pozícii odborných pracovníkov.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Žiadateľ v zmysle Výzvy musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve. Subjekty územnej samosprávy a orgány verejnej správy a právnické osoby založené alebo zriadené obcou/mestom/VÚC túto podmienku nepreukazujú, postačuje ŽoNFP. Splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku je predmetom konania o ŽoNFP zo strany poskytovateľa.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle prílohy č. 7 Výzvy – Štandardná stupnica jednotkových nákladov sú mesačné náklady supervízora oprávnené za predpokladu, že má supervízor s prijímateľom, resp. partnerom uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce nepodlieha Zákonu č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Zabezpečenie supervízie je v kompetencii žiadateľa/prijímateľa.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Počas realizácie aktivít projektu nie je možné vstupovať do projektu s cieľom navýšiť personálne kapacity projektu. V prípade reálnej potreby na obsadenie ďalších pracovných pozícií môže prijímateľ použiť „paušál 40%“.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Všetky výdavky realizované v rámci projektu musia byť vynaložené v zmysle zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, pričom bližšie podmienky oprávnenosti k vybraným typom výdavkov sú v prílohe č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ je povinný dodržiavať zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, článok 11 „účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva.“

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, ale oprávnená je len pomerná časť prislúchajúca k reálnej spotrebe na projekte. Výška oprávneného výdavku sa preukazuje relevantným výpočtom alikvotnej čiastky. Zo strany IA MPSVR SR výdavky v rámci 40% paušálu nepodliehajú kontrole, avšak uvedené nevylučuje kontrolu zo strany iných kontrolných subjektov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, môžu za podmienky dodržania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a splnenia všetkých ostatných podmienok stanovených Štandardnou stupnicou jednotkových nákladov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ plánuje v rámci projektu rozšíriť/doplniť/zmeniť svoju akreditáciu, musí tak urobiť najneskôr do 12 mesiacov od podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP, t.z. nie je potrebné pred podaním ŽoNFP vstupovať do procesu zmeny akreditácie, avšak platí, že výdavky z projektu na aktivitu, ktorej sa daná akreditácie týka, budú oprávnené až po schválení zmeny akreditácie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Proces rozšírenia akreditácie je v zásadnej miere ovplyvnený kvalitou predloženej Žiadosti o zmenu akreditácie, priemerne však tento proces trvá 3 mesiace.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pri použití paušálnej sadzby na ostatné výdavky nie je poskytovateľovi potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov. Avšak zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti žiadateľa/prijímateľa plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy Európskej únie a vnútroštátne právne predpisy SR.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Podmienka oprávnenosti cieľovej skupiny sa preukazuje vyplnením formulára Žiadosti o poskytnutie NFP vo všetkých relevantných častiach.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle stanovených podmienok poskytnutia príspevku vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, nie je zariadenie núdzového bývania oprávneným žiadateľom.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, nakoľko každý zamestnanec pracuje s daným klientom v inom čase a v rámci vlastných kompetencií vyplývajúcich z pozície a náplne práce.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, ak je to potrebné a situácia klienta si to vyžaduje. V rámci povinných merateľných ukazovateľov si však daného klienta vykáže prijímateľ len jedenkrát za projekt.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V procese administratívneho a odborného hodnotenia sa zapojenie partnera do projektu posudzuje len po formálnej stránke, či splnil všetky požadované podmienky poskytnutia príspevku partnera (časť výzvy 2.2 Oprávnenosť partnera). Partner vplyv na odborné hodnotenie nemá.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Finančné prostriedky alokované pre viac rozvinutý a menej rozvinutý región (VRR a MRR) boli rozdelené na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu a vecnej gescie MPSVR SR na základe predchádzajúcich skúseností a kvalifikovaného odhadu potrieb.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. V prípade externe poskytnutých služieb projektového riadenia nie je potrebné preukazovať personálne zabezpečenie riadenia projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Pre skupinu výdavkov 905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania platí, že pre výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov v rámci projektu je možné vykazovať osobitne v rozpočte projektu len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Nakoľko podmienkou pre skupinu výdavkov (905) v rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov je určené minimálne zabezpečenie pozíciami projektový a finančný manažér, ich delenie nie je možné a ani pomerová časť určenej percentuálnej výšky. Buď nárok na aplikáciu skupiny výdavkov je v plnej miere preukázaná, alebo je finančné krytie týchto požadovaných pozícií a procesov zabezpečená zo skupiny výdavkov 903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu a finančný nárok na percento určené a vyplývajúce zo skupiny výdavkov 905 zaniká.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s riadením projektu sa preukazuje predložením pracovnej zmluvy, resp. dohody o pracovnej činnosti, resp. služobnej zmluvy. V čase predloženia ŽoNFP je postačujúce predložiť Súhrnné čestné vyhlásenie, kde čestne vyhlásite, že žiadateľ disponuje zamestnancami na riadenie projektu, pričom „disponuje“ pre účely predloženia ŽoNFP znamená, že žiadateľ/prijímateľ má v čase predkladanie ŽoNFP jasnú predstavu o obsadení pracovnej pozície finančného a projektového manažéra a najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy poskytnutia NFP predloží relevantné pracovné zmluvy na IA MPSVR SR.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, že zamestnanec bude u zamestnávateľa vykonávať dve rozdielne činnosti (zastávať dve rozdielne pracovné pozície), je možné uzatvoriť so zamestnancom dva samostatné pracovnoprávne vzťahy, pričom je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, paragraf 50.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, v prípade dlhodobej práceneschopnosti nie je potrebné (ale je možné) danú pracovnú pozíciu preobsadiť. Dovoľujeme si však upozorniť na to, že nečerpanie personálnych výdavkov v naplánovanom rozsahu bude mať za následok zníženie sumy, z ktorej sa vypočítava 40% paušál, nakoľko tento vychádza z reálne čerpaných personálnych priamych výdavkov projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Dovolenku odporúčame čerpať s ohľadom na stanovené podmienky oprávnenosti mesačných výdavkov pre dané pozície odborných pracovníkov, uvedené v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov (príloha č. 7 Výzvy), nakoľko dovolenka sa v zmysle ŠSJN nepovažuje za reálny výkon činnosti zamestnanca a do odpracovaného času sa nezapočítava.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Štandardná stupnica jednotkových nákladov rozlišuje uzatvorenú pracovnú zmluvu iba na ustanovený týždenný čas a polovičný ustanovený týždenný čas s určeným minimálnym počtom odpracovaných hodín a počtom klientov za jeden kalendárny mesiac, to znamená, že oprávneným výdavkom je iba mzda za celý odpracovaný mesiac.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2). Z uvedeného vyplýva, že poskytnutý paušál vo výške 40% z oprávnených priamych personálnych výdavkov môže byť použitý iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Kategória „všetky ostatné výdavky projektu“ zahŕňa ostatné priame výdavky projektu (okrem priamych nákladov na zamestnancov) a nepriame výdavky projektu (kategorizácia výdavkov určená Metodickým pokynom CKO č. 6 a prílohou č. 1 Metodického pokynu). Infraštruktúra, do ktorej sa zahŕňajú Vami uvádzané výdavky, podľa čl. 13 ods. 4 nariadenia o ESF č. 1304/2013, nie je oprávnená na príspevok z ESF. Výnimka prostredníctvom krížového financovania podľa čl. 98 ods. 2 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013) v prípade infraštruktúry sa v uvedenej výzve neuplatňuje.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Oprávnený žiadateľ v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP musí byť v čase podania ŽoNFP akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo Výzve, pričom podmienky poskytnutia príspevku platia počas celej doby trvania projektu. V prípade, že akreditácia prijímateľa/žiadateľa končí svoju platnosť v priebehu realizácie aktivít projektu, má žiadateľ/prijímateľ možnosť požiadať o jej predĺženie na MPSVaR prostredníctvom žiadosti podanej najneskôr 90 dní pred skončením platnosti akreditácie. Ak žiadateľ/prijímateľ požiada o predĺženie platnosti akreditácie v lehote kratšej ako 90 dní pred uplynutím jej platnosti, akreditácia zaniká dňom skončenia jej platnosti a nová vzniká vydaním nového rozhodnutia.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Zmena zamestnanca, pracujúceho na projekte je možná, za dodržania všetkých podmienok stanovených vo výzve a v súlade so Zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Nový zamestnanec musí okrem iného spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady pre danú pozíciu.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, pracovná pozícia definovaná v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov je definovaná ako pozícia na ustanovený týždenný pracovný čas (označenie rozsahu pracovného času zamestnanca podľa § 85 Zákonníka práce) a počet hodín, ktoré musí zamestnanec v danom mesiaci odpracovať je stanovený ako minimálny počet hodín potrebný  tomu, aby mzda za daný mesiac bola oprávneným výdavkom. Zamestnanec môže na pracovnú zmluvu uzatvorenú pre projekt  na ustanovený týždenný pracovný čas pracovať výlučne len pre účely projektu.

 

Parciálne spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu alebo spolufinancovanie vo forme alokácii v priebehu implementácie projektu nie je prípustné. Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý, t.j. musí mať preukázateľne zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Pri predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné, aby žiadateľ predložil aj doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva alebo uznesenie zastupiteľstva (subjekty územnej samosprávy) alebo vyhlásenie štatutárneho orgánu (subjekty štátnej správy), prípadne aj úverový prísľub banky (doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP) a účtovnú závierku za posledné ukončené obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje  v účtovnej závierke nie sú overiteľné z  registra účtovných závierok v zmysle §23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Zároveň uvádzame, že pri implementácii projektu je prijímateľ povinný pri každej zálohovej platbe preukázať spolufinancovanie v relevantnej výške a rovnako pri každej ďalšej žiadosti o platbu, ktorá bude zahŕňať reálne vykazované výdavky (napr. Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, skupina výdavkov 521).

Nie je. V zmysle konkrétnych určení vo výzve a v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov (ŠSJN) je  podmienkou pre oprávnenosť aplikácia skupiny výdavkov 910 – Jednotkové výdavky. Oprávnenými výdavkami na realizáciu aktivít sú jednotkové ceny stanovené v ŠSJN. Finančné prostriedky podľa stanovených jednotkových cien ŠSJN sú určené na úhradu personálnych nákladov oprávnených osôb, v zmysle podmienok uvedených v ŠSJN a vo výzve. Oprávnenou osobou v súlade s ŠSJN, pre vybrané pozície,  je zamestnanec prijímateľa, resp. partnera pri výkone opatrení SPODaSK v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov (napr. zákon č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a i.).

Oprávnenými cieľovými skupinami, ktoré sú vymedzené výzvami (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01; OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03) sú : deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V súlade s definíciou uvedenou v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov je klientom pre účely výziev (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01; OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03)  fyzická osoba, o ktorej prijímateľ vedie osobitnú dokumentáciu obsahujúcu identifikačné údaje klienta a záznamy o intervenciách vykonaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK (čiže jednotlivec).

Vzhľadom na lehotu 35 pracovných dní od uzavretia príslušného kola po vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP), v prípade, že k ŽoNFP nie je potrebné dopĺňať žiadne ďalšie náležitosti a ďalšiu lehotu stanovenú na vypracovanie návrhu a následného zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP odporúčame žiadateľom plánovať začiatok realizácie aktivít projektu 3 mesiace od termínu uzavretia kola, v rámci ktorého predložili ŽoNFP.

Po vyplnení elektronického formulára ŽoNFP zabezpečí žiadateľ elektronické odoslanie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS2014+ a následne (po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP) zabezpečí aj doručenie žiadosti o NFP poskytovateľovi príspevku v listinnej (písomnej) forme. K žiadosti o NFP žiadateľ prikladá povinné prílohy určené vo výzve. ŽoNFP sa považuje za  predloženú včas, ak je doručená v elektronickej forme odoslaním cez verejnú časť aplikácie ITMS2014+ a zároveň je predložená fyzicky v písomnej forme do termínu uzavretia jednotlivých kôl, resp. výzvy. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podania včas je dátum odovzdania písomnej verzie žiadosti o NFP osobne poskytovateľovi do podateľne alebo na poštovú prepravu.

Pracovné výkazy sa budú predkladať vyplnené a podpísané podľa vzoru uvedeného v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov k príslušnej výzve v papierovej forme.

V zmysle stanovených podmienok poskytnutia príspevku vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, nie je špeciálna internátna škola oprávneným žiadateľom. Odporúčame však žiadateľovi/prijímateľovi zvážiť, či nie je oprávneným žiadateľom zriaďovateľ špeciálnej internátnej školy. 

Partnerstvo je v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 dobrovoľné.

Pre zamestnancov je určená podaktivita 3 Supervízia, za účelom zlepšenia odbornosti/podmienok práce zamestnancov.  Je možné taktiež využiť „paušál 40%“ identifikovaný pod skupinou výdavkov 903.

Merateľný ukazovateľ „Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu“ neznamená povinnosť prijímateľa „udržať“ klientov, resp. zamestnancov po dobu 6 mesiacov po ukončení projektu. Jedná sa o povinnosť prijímateľa monitorovať hodnoty daného ukazovateľa zo strany prijímateľa v čase 6 mesiacov po ukončení projektu. 

Ukazovateľ sleduje spôsobilosť udržať počet kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí. Nakoľko cieľom väčšiny opatrení sociálnej inklúzie je podpora sanácie rodín, svojbytnosti klientov a pod. a nie udržiavanie závislosti klientov od systému, cieľovou hodnotou nie je udržanie konkrétneho klienta v systéme, ale udržanie schopnosti vykonávať sociálne služby/opatrenia pre konkrétny objem/počet klientov vybudovanými kapacitami.

Nie, opatrenia SPODaSK môže žiadateľ/prijímateľ vykonávať len  na území, na ktoré má udelenú akreditáciu MPSVR SR, teda výlučné na území Slovenskej republiky.

Výstupom predmetnej podaktivity Vykonávanie programov prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť je okrem iného záverečná správa o absolvovaní prípravy. Táto správa môže byť:

pozitívna alebo negatívna, oba typy správ budú zo strany IA MPSVR SR akceptované.

Áno. Mediácia v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 môže byť podporená prostredníctvom Zjednodušeného vykazovania výdavkov z Paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu, (oprávnená skupina výdavkov 903), ktorá je určená vo výzve.  

Áno. Za týmto účelom bolo zjednodušené vykazovanie zavedené. Je určené na úhradu oprávnených výdavkov súvisiacich s aktivitami a realizáciou schváleného projektu OP ĽZ.

V prípade, že zamestnanec spĺňa minimálne kvalifikačné predpoklady pre dve rôzne pracovné pozície definované v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov, odporúčame prijímateľovi uzatvoriť so zamestnancom dve samostatné pracovné zmluvy na polovičný ustanovený týždenný pracovný čas. 

V prípade, že zamestnanec prijímateľa má pracovnú náplň pozostávajúcu z viacerých činností zahŕňajúcich rôzne pracovné pozície definované v rámci Výzvy, resp. v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov, odporúčame prijímateľovi uzatvoriť so zamestnancom pracovnú zmluvu pre každú pracovnú pozíciu samostatne. Napr. v tomto prípade je možné uzatvoriť so zamestnancom nový/iný pracovný pomer v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov na pozíciu „lektor prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť“. 

Nie. Konkrétna Výzva ako aj Štandardná stupnica jednotkových nákladov k príslušnej výzve takúto možnosť neumožňuje. V pracovnom výkaze si v rovnakom čase môže konkrétneho klienta vykázať len jeden sociálny pracovník. Druhý sociálny pracovník, ktorý by  bol v teréne s ním, si ho v pracovnom výkaze uviesť nemôže, avšak oprávnenými cieľovými skupinami, ktoré sú vymedzené výzvami (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01; OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03) sú: deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPODaSK a v súlade s definíciou uvedenou v Štandardnej stupnici jednotkových nákladov je klientom pre účely týchto výziev fyzická osoba, o ktorej prijímateľ vedie osobitnú dokumentáciu obsahujúcu identifikačné údaje klienta a záznamy o intervenciách vykonaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK (čiže jednotlivec).

 

Áno, do odpracovaného počtu dní sa započítava aj deň, keď zamestnanec počas pracovnej doby odíde k lekárovi, avšak čas strávený u lekára sa nezapočítava do počtu odpracovaných hodín, nakoľko do odpracovaných hodín sa započítava len reálny výkon činností zamestnanca v súlade s pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou.

 

Opis pracovných činností pre jednotlivé pozície odborných pracovníkov je definovaný v prílohe č. 7 výzvy - Štandardná stupnica jednotkových nákladov.

 

Nie, Výzva na predkladanie ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nestanovuje podmienku založiť si živnosť v oblasti, v rámci ktorej UoZ absolvoval teoretické a praktické vzdelávanie.

Áno, Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, ktoré sú príkladom vymenované v poznámke pod čiarou č. 10 k zákonu. Ide napríklad o notárov, daňových poradcov, audítorov, účtovníkov, architektov, veterinárnych lekárov atď.

Áno, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 bude za splnenie podmienky predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania považovaná aj pracovná zmluva zo zahraničia.

Spôsob vyhľadávania osôb cieľovej skupiny pre projekt nie je stanovený, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať s  úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.
V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

 

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) sa odporúča zabezpečiť publicitu projektu nasledovne:

K propagácii projektu sa odporúča použiť najmä nasledujúce prostriedky (primerane podľa veľkosti projektu):

- Médiá - tlačové správy, články a tematické prílohy v tlači, inzercie v tlači,

- Internet - na vlastnom webovom sídle (pokiaľ existuje), webovom sídle svojho poskytovateľa:

 http://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/,

- Výročné správy projektu,

- Tlačové konferencie pri zahájení projektu, v jeho priebehu, príp. pri jeho ukončení, seminárov,

- Publikácie, školiace a informačné materiály vydávané za účelom informovania o projektoch, letáky, plagáty a pod.).

Viac informácii poskytuje Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejnený na stránke ia.gov.sk.

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.
V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.

V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

 

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:
Založenie spoločnosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.
(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

 

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2), z uvedeného vyplýva, že výdavky v rámci paušálu 40% môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratného finančného príspevku v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:
Založenie spoločnosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.
(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:

Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

V prípade, že UoZ po ukončení projektu nastúpi na vysokú školu, do hodnoty merateľného ukazovateľa Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných ho započítať môžete, avšak za daného UoZ nebude splnená podmienka predloženia dokladu o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópie pracovnej zmluvy v prípade zamestnania a preto nebude daný UoZ zohľadnený pri hodnotení splnenia cieľa projektu. UoZ sa nezaráta do skupiny 30% ostatných UoZ, ktorí musia splniť podmienku predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania.

V tomto prípade zamestnanec musí preukázať počet odpracovaných hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému pracovnému úväzku za mesiac. Ak zamestnanec reálne poberá vyšší plat ako stanovený limit, môže prijímateľ dostať od poskytovateľa pri splnení všetkých ostatných podmienok výzvy maximálne sumu zodpovedajúcu limitu.

Oprávnení žiadatelia pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sú uvedený v Prílohe č. 9 Výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre občianske združenia platí, že musia byť vytvorené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Nie, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak platí podmienka dodržania hospodárnosti, efektívnosť a účelnosti pre každú vytvorenú pracovnú pozíciu.

Prijímateľ/žiadateľ je povinný dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky, čo v prípade verejného obstarávania znamená dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pozícia „lektor“ nie je v zmysle výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 povinná, táto pozícia je definovaná pre prípad, že plánujete „lektorovanie“ zahrnúť do personálnych výdavkov vytvorených na základe pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Platí však podmienka dodržania stanoveného počtu hodín vzdelávania pre osoby cieľovej skupiny.

Nie, akreditácia nie je podmienkou oprávnenosti žiadateľa pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

 

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 
o systém zálohových platieb, alebo 
o systém refundácie, alebo
o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

 

V zmysle Výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou:                                                

o NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

o NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,                                                                            

*NEET (not in employment, education or training) znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

Pre určenie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny je rozhodujúci vek v čase vstupu do projektu, t.j. Osoba z cieľovej skupiny NEET do 25 a 29 rokov podľa podmienok uvedených vyššie môže počas trvania projektu dovŕšiť vek 25 resp. 29 rokov.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 
o systém zálohových platieb, alebo 
o systém refundácie, alebo
o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 

o systém zálohových platieb, alebo 

o systém refundácie, alebo

o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

Áno, finančný a projektový manažér môžu svoju prácu vykonávať na základe dohody o vykonaní práce//dohody o pracovnej činnosti.

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vzniknú do uvedeného dátumu a prijímateľ môže takéto výdavky predložiť poskytovateľovi aj po tomto dátume.

 

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:
o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo
o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo
o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

 

V prípade predčasného skončenia poskytovanej intervencie je prijímateľ povinný nahradiť osobu z cieľovej skupiny, ktorá preruší poskytovanú intervenciu inou osobou z oprávnenej cieľovej skupiny tak, aby nová osoba z cieľovej skupiny absolvovala aj všetky plánované podaktivity projektu s cieľom naplniť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov. 

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:
o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo
o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo
o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník / tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:

o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo

o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo

o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

Musia byť dodržané splnené minimálne kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 10 výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak je potrebné dodržať podmienku, že maximálna suma NFP  sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €. Rovnako je potrebné dodržať plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov, inak bude uplatnený Sankčný mechanizmus.

Áno; Účastníci projektu môžu požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri slnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti na poskytnutie príspevku.

Odpoveď na túto otázku závisí od zvolenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre projekt, napr.: ak sa v rámci projektu sleduje naplnenie merateľného ukazovateľa „Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní“, tak tieto údaje sú zbierané 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite, t.j. Pre naplnenie tohto merateľného ukazovateľa musí účastník projektu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite.

Plnenie povinného merateľného ukazovateľa v rámci výzvy podľa prílohy č. 4 k výzve „Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných“ sa sleduje „v čase odchodu“ t.j. Zmena musí nastať do 4 týždňov od ukončenia účasti na projekte.

Samostatne zárobkovo činná osoba je definovaná v ustanovení § 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j.:

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,4)

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,11)

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

(2) Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1.

Jednou z podmienok pre oprávnenosť cieľovej skupiny v rámci projektu je „uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. V prípade, že uchádzači o zamestnanie sú vzdelávaní, alebo zapojení do odbornej prípravy v rámci projektov realizovaných prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nemôžu byť zároveň zapojení do aktivít projektu.

 

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. 
Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

 

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. 

Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Otázka sa týka podmienky poskytnutia príspevku „33. Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov“, kde je vo výzve pri podmienke uvedené, že preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky sú hradené formou štandardnej stupnice jednotkových nákladov,   t.j. minimálnych kvalifikačných a odborných predpokladov odborných pracovníkov (uvedených v tabuľke č. 1), ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. V poznámke je uvedené, že preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie. Preukázanie splnenia podmienok sa vykoná až počas realizácie projektu.                                                                         Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje:
• štruktúrovaným životopisom v predpísanom formáte s uvedením overiteľných referencií
• kópiou dokladu o získanom vzdelaní.
V čase podania ŽoNFP žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie (platí pre prípad uvedený v poznámke).
Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek znamená, že odborný zamestnanec musí spĺňať minimálne podmienky vzdelania určené v  prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, v Štandardnej jednotkovej stupnici nákladov (ďalej aj „ŠSJN“). V ŠSJN v časti „3 Náplň práce a kvalifikačné predpoklady zamestnanca“, na str. 5, sú taxatívne uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície, pre ktoré sú personálne náklady oprávnené (v texte výzvy je nesprávne uvedený odkaz na tabuľku 1). 
Pre subjekty, od ktorých sa akreditácia požaduje, súčasne platí aj podmienka akreditácie a v nej uvedeného personálneho obsadenia. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že osoby, ktoré nie sú akreditované, nemôžu vykonávať opatrenia v zmysle príslušnej akreditácie, aj keby podmienku minimálnych kvalifikačných predpokladov spĺňali.

Otázka sa týka podmienky poskytnutia príspevku „33. Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov“, kde je vo výzve pri podmienke uvedené, že preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky sú hradené formou štandardnej stupnice jednotkových nákladov,   t.j. minimálnych kvalifikačných a odborných predpokladov odborných pracovníkov (uvedených v tabuľke č. 1), ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. V poznámke je uvedené, že preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie. Preukázanie splnenia podmienok sa vykoná až počas realizácie projektu.            

Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje:

• štruktúrovaným životopisom v predpísanom formáte s uvedením overiteľných referencií

• kópiou dokladu o získanom vzdelaní.

V čase podania ŽoNFP žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie (platí pre prípad uvedený v poznámke).

Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek znamená, že odborný zamestnanec musí spĺňať minimálne podmienky vzdelania určené v  prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, v Štandardnej jednotkovej stupnici nákladov (ďalej aj „ŠSJN“). V ŠSJN v časti „3 Náplň práce a kvalifikačné predpoklady zamestnanca“, na str. 5, sú taxatívne uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície, pre ktoré sú personálne náklady oprávnené (v texte výzvy je nesprávne uvedený odkaz na tabuľku 1). 

Pre subjekty, od ktorých sa akreditácia požaduje, súčasne platí aj podmienka akreditácie a v nej uvedeného personálneho obsadenia. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že osoby, ktoré nie sú akreditované, nemôžu vykonávať opatrenia v zmysle príslušnej akreditácie, aj keby podmienku minimálnych kvalifikačných predpokladov spĺňali.

V prípade, ak zamestnanec z časových dôvodov (čerpanie dovolenky, pracovnej neschopnosti a iné), nerealizoval opatrenia SPODaSK v rozsahu plného pracovného úväzku ale vykonával opatrenia SPODaSK v intenciách príslušnej výzvy minimálne 8 dní za jeden kalendárny mesiac a poskytol intervenciu pre 8 – 14 klientov v tomto kalendárnom mesiaci, oprávneným výdavkom je jednotková cena určená pri kratšom pracovnom čase, v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času (t.j. ako pri polovičnom pracovnom úväzku). Súčasne platí, že zamestnanec musí odpracovať pri 7,5 hodinovom pracovnom čase minimálne 57 hodín alebo pri 8 hodinovom pracovnom čase minimálne 60 hodín.

 

 

V časti 10 ŽoNFP Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele, pri merateľnom ukazovateli P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí sa uvádza skutočný počet podporovaných kapacít ku dňu začatia aktivity. Pri merateľnom ukazovateli P0294 Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu sa sleduje dosiahnutá hodnota kapacít v čase 6 mesiacov po ukončení aktivít projektu. Medzi merateľnými ukazovateľmi P0334 a P0294 je logická súvzťažnosť.

 

 

V čase podania ŽoNFP postačuje doloženie Súhrnného čestného vyhlásenia, v ktorom deklarujete, že zabezpečíte zamestnancov na riadenie projektu. Zároveň je potrebné v ŽoNFP v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu a v časti 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa uviesť akou formou zabezpečíte riadenie projektu (interne alebo externe), z dôvodu správneho určenia oprávnenosti paušálu na riadenie projektu vo výške 8,32%  z celkových oprávnených priamych nákladov v rámci projektu. Pracovnú zmluvu/DoPČ je postačujúce mať uzatvorenú neskôr.

 

 

Bližšie informácie k riadeniu projektu a povinnosti prijímateľa v súvislosti s riadením projektu sú k dispozícii v kapitole 2 Realizácia projektov Príručky pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ; verzia 3, v prílohe č. 10 výzvy Minimálne činnosti PM a FM a v príloha č. 9 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Paušálna sadzba na riadenie projektu.

 

 

V rámci oprávnenej cieľovej skupiny sa za zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately považovaní odborní zamestnanci žiadateľa/prijímateľa. Títo zamestnanci sa považujú za cieľovú skupinu pri podaktivite č. 5 - Supervízia.

 

 

Klientov je možné evidovať pod anonymným kódom.

 

 

V zmysle platnej Príručky pre žiadateľa o NFP, verzia 1.3 sú za účastníkov projektu považované osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z EŠIF, pričom platí, že na každého účastníka projektu sú vyhradené výdavky projektu. Pre každého prijímateľa platí povinnosť vypĺňať kartu účastníka. Údaje musia byť získané pri vstupe účastníka do aktivity.  Osobitnou kategóriou sú údaje o znevýhodnení, ktoré účastník môže odmietnuť poskytnúť. Odmietnutie musí byť uskutočnené písomnou formou, aby sa dalo v budúcnosti overiť. V prípade, že účastník poskytol údaje pre spoločné MU výstupov (osobné údaje; t.j. pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, vzdelanie a domácnosť), avšak odmietol poskytnúť údaje o znevýhodnení, je započítaný do ukazovateľov projektu. Ak účastník odmietne poskytnúť údaje pre spoločné MU výstupov (osobné údaje; t.j. pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, vzdelanie a domácnosť) nepredstavuje to neoprávnenosť nákladov spojených s účasťou takéhoto účastníka na aktivite, ale nazapočítavame ho do ukazovateľov projektu.

 

 

Nie, pri predkladaní ŽoNFP nie je potrebné preukazovať prieskum trhových cien.

Avšak, ak je predpoklad, že výdavky na jednotlivé tovary alebo služby budete zabezpečovať dodávateľsky, je potrebné dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na vzdelávanie zamestnancov je možné využiť „paušál 40%“ identifikovaný pod skupinou výdavkov 903. Z tohto paušálu je možné zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľmi projektu, resp. výzvy , a podľa uváženia zapojiť ako účastníkov tejto aktivity aj iných zamestnancov organizácie, ktorí ju potrebujú na odborný rozvoj, ako aj zamestnancov iných organizácií vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – 312040031“ a je určená  pre menej rozvinutý región (312040031 = MRR).


Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť - 312040032“ a je určená pre viac rozvinutý región (312040032 – VRR).

 

 

Zo ŠSJN, z tabuľky č. 3 Jednotkové ceny, na strane 9 vyplýva, že pre jednotlivé uvedené pozície je určená jednotková cena (celková cena práce) pre ustanovený týždenný pracovný čas/pre kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času. Tieto hodnoty boli zapracované pre jednotlivé pozície aj do prílohy č. 1-4 výzvy, do rozpočtu. Pod poradovým číslom 9, v stĺpci B, je nastavený názov položky v stĺpci C „Spec. Pedagog / Pedagogička“. V stĺpci F je nastavená jednotková cena vo výške 865,00 €. Názov položky je uvedený nesprávne, čo je formálna chyba pri nastavení a uložení súboru. Nakoľko sa táto položka dá zmeniť a urobiť výber z jednej z definovaných hodnôt pri tejto položke/poli (šípka na pravej strane poľa (riadok 22, stĺpec C), po jej rozkliknutí sa ukáže rolovacie menu, kde sa zobrazí 5 oprávnených pozícií zo ŠSJN), odporúčame každému zo žiadateľov, ktorí budú rozpočet vypĺňať, aby zmenili túto položku a vybrali položku “Liec. Pedagog / Pedagogička“. V prípade, že tak neurobia, bude sa táto položka považovať za položku určenú pre aktivity a s tým spojené jednotkové ceny liečebného pedagóga/pedagogičky. Pre lepšie pochopenie daného prípadu odporúčame si pozrieť vzor rozpočtu a ilustratívny príklad vo vedľajšom hárku tabuľky s názvom „Vzor rozpoctu DOP“, kde je položka pod poradovým číslom 9 v stĺpci C nastavená správne.

Nie; Žiadateľ/prijímateľ nemusí mať súhlasné stanovisko príslušného UPSVaR na prácu s cieľovou skupinou, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať UPSVaR.

V prípade, ak žiadateľ/prijímateľ nemá akreditáciu na poskytovanie akreditovaného kurzu aspoň v jednej z povinných oblasti v rámci teoretického vzdelávania, musí ho pre osoby z cieľovej skupiny zabezpečiť inak. Ak náklady na takýto kurz žiadateľ/prijímateľ nemôže realizovať prostredníctvom skupiny výdavkov "521 – Mzdové výdavky", tak na tieto náklady môže použiť prostriedky zo skupiny výdavkov "903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu". - Zároveň platí, že žiadateľ/prijímateľ nemusí byť držiteľom žiadnej akreditácie pred projektom, v priebehu trvania projektu, ani po projekte.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

Oprávnené mzdové výdavky sú len na pozície Tútor, lektor, poradenský psychológ, liečebný pedagóg a odborný poradca - spracovateľ individuálneho kariérneho plánu. Maximálna výška hrubej mesačnej a hrubej hodinovej sadzby na jednotlivé pozície je explicitne uvedená vo výzve, pričom, po splnení podmienok oprávnenosti, oprávnené výdavky budú celková cena práce jednotlivých pozícií, ktoré si žiadateľ v ŽoNFP zvolí s ohľadom na projekt, ktorý plánuje realizovať.

Osoba z cieľovej skupiny musí súčasne spĺňať aspoň jednu z podmienok:

- mladí ľudia so zdravotným postihnutím (v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) a § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk, pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a zo starostlivosti poručníka) podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných zariadeniach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo mladí ľudia po výkone väzby podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia bez prístrešia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

V súlade so špecifickým cieľom 2.1.1 OP ĽZ a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET* do 25 rokov veku (mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 25 rokov (mínus 1 deň)),

- NEET* do 29 rokov (mínus 1 deň) veku uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 29 rokov (mínus 1 deň)). * NET = not in employment, education or training a znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

 

 

 

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

 

„Paušálna sadzba 8,32%“ zahŕňa výdavky na riadenie projektu, t.z. na finančného a projektového manažéra (v prípade, že pracujú v rámci pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ak je pozícia finančného a projektového manažéra zabezpečená dodávateľsky, výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v paušálnej sadzbe 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu.

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 

1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 

1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa.

Využitím paušálnych sadzieb na riadenie projektu a na ostatné výdavky priame nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vyplývajúca z osobitných predpisov. Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do časti  12. Verejné obstarávanie formulára ŽoNFP je potrebné uviesť relevantné údaje.

Áno, oprávneným výdavkom je celková cena práce. V zmysle Prílohy č. 10 Výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady je podrobne uvedený opis pracovných činností  a kvalifikačné predpoklady pre pozície tútor a lektor.

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti. Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018.  
Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018. Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

 

Povinný rozsah vzdelávania stanovený vo výzve na 100 hodín na osobu je uvedený ako minimálny, za splnenia všetkých ostatných podmienok bude akceptované aj vzdelávanie v rozsahu viac ako 100 hodín.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania - Žiadateľ nie je povinný predkladať potvrdenie o akreditácie v čase predkladania žiadosti o NFP.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania.

 

Názov Výzvy nemá za cieľ špecifikovať oprávnenosť aktivít projektu; Oprávnenosť aktivít projektu je špecifikovaná v časti 2.3. Inovatívne programy v kontexte Výzvy predstavujú program/plán práce s mladými uchádzačmi o zamestnanie s cieľom ich samozamestnania.

 

Vo Výzve v časti 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod./1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované)“. Teoretické „vzdelávanie“ je v zmysle Výzvy chápané ako školenie/kurz, t.z. školenie/kurz aspoň v jednej z uvedených oblastí musí byť akreditovaný.

 

V zmysle Výzvy, časť 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „1.1 Vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny (ďalej aj „CS“) v rozsahu min. 100 hod/1 osobu z CS (1 hod = 60 min), z toho: a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované), b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/ 1 osobu z CS. (napr. vo forme workshopov, na ktorých si osoba z CS vyskúša prakticky určité činnosti napr. vedenie tímu zamestnancov, vedenie účtovníctva v nejakom softvéri, tvorba webu orientovaného na propagáciu poskytovaných sluţieb alebo tovarov, návrh loga, tvorba obchodných zmlúv apod., prax zameraná na získanie skúseností potrebných pre výkon SZČ u zamestnávateľa/ v podniku, v cvičnej firme a pod.)“. Z uvedeného vyplýva, že samotné vzdelávanie (teoretické + praktické) má byť v rozsahu minimálne 100 hodín na osobu, pričom min. 40 hodín na osobu má byť zabezpečené teoretické vzdelávanie a 40 hodín na osobu má byť praktické vzdelávanie, zvyšných 20 hodín je na uvážení reálnych potrieb cieľovej skupiny (konkrétneho uchádzača o zamestnanie), či potrebuje viac praktického vzdelávania alebo teoretického vzdelávania a následne zvyšné hodiny vhodne využiť. Na vypracovanie podnikateľského plánu nie je uvedený minimálny počet hodín na jeho vypracovanie, ale v zmysle Prílohy č. 11 Výzvy Osnova podnikateľského plánu je definovaný jeho minimálny rozsah.

 

 

V zmysle Výzvy OP LZ DOP 2016/2.1.1/02 sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

- ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

 

 

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet prijímateľa je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

 

 

V zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu predkladá poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcej 12 mesiacom realizácie aktivít projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

 

 

Spôsob financovania projektu je uvedený v časti 2.8 Výzvy na predkaldanie ŽoNFP. Pre oprávnených prijímateľov je stanovený v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) nasledujúci spôsob financovania: systém zálohových platieb, systém refundácie, kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

 

Po vyhlásení výzvy dochádza k postupnému znižovaniu disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná indikatívna alokácia za zdroje EÚ je pravidelne aktualizovaná vždy po ukončení vyhodnocovania ŽoNFP aktuálne uzavretého kola výzvy na webovom sídle www.ia.gov.sk.

V prípade, ak zamestnanec z časových dôvodov (čerpanie dovolenky, pracovnej neschopnosti a iné), nerealizoval opatrenia SPODaSK v rozsahu plného pracovného úväzku ale vykonával opatrenia SPODaSK v intenciách príslušnej výzvy minimálne 8 dní za jeden kalendárny mesiac a poskytol intervenciu pre 8 – 14 klientov v tomto kalendárnom mesiaci, oprávneným výdavkom je jednotková cena určená pri kratšom pracovnom čase, v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času (t.j. ako pri polovičnom pracovnom úväzku). Súčasne platí, že zamestnanec musí odpracovať pri 7,5 hodinovom pracovnom čase minimálne 57 hodín alebo pri 8 hodinovom pracovnom čase minimálne 60 hodín.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP v rámci už predložených Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

Kategória „všetky ostatné výdavky projektu“ zahŕňa ostatné priame výdavky projektu (okrem priamych nákladov na zamestnancov) a nepriame výdavky projektu (kategorizácia výdavkov určená Metodickým pokynom CKO č. 6 a prílohou č. 1 Metodického pokynu). Infraštruktúra, do ktorej sa zahŕňajú Vami uvádzané výdavky, podľa čl. 13 ods. 4 nariadenia o ESF č. 1304/2013 nie je oprávnená na príspevok z ESF. Výnimka prostredníctvom krížového financovania podľa čl. 98 ods. 2 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013) v prípade infraštruktúry sa v uvedenej výzve neuplatňuje.

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických
osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti
a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Parciálne spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu alebo spolufinancovanie vo forme alokácii v priebehu implementácie projektu nie je prípustné. Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý t.j. musí mať preukázateľne zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Pri predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné, aby žiadateľ predložil aj doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva alebo uznesenie zastupiteľstva (subjekty územnej samosprávy) alebo vyhlásenie štatutárneho orgánu (subjekty štátnej správy), prípadne aj úverový prísľub banky (doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP) a účtovnú závierku za posledné ukončené obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje  v účtovnej závierke nie sú overiteľné z z registra účtovných závierok v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).Zároveň uvádzame, že pri implementácii projektu je prijímateľ povinný pri každej platbe, a to pri zúčtovaní zálohovej platby alebo refundácii, preukázať spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 nie je možné čerpať finančné prostriedky na podporu terénnej sociálnej práce a vytváranie komunitných centier. Oprávnené aktivity sú uvedené v časti 2.4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Oprávnenosť aktivít realizácie projektu. Realizované aktivity musia byť vykonávané pre drogovo a inak závislých klientov, klientov ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti (napr. zneužívajúcich drogy, hrajúcich hazardné hry atď.) a členov rodiny a blízke osoby drogovo a inak závislých a ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK.