Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Príručka pre prijímateľa NFP

Príručka pre prijímateľa NFP

Príručka pre prijímateľa je súhrnom pokynov záväzných pre každý projekt realizovaný v rámci výziev Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Aktuálne znenie príručky pre prijímateľa NFP 

(platné od 08.06.2021, účinné od 15.06.2021)

 

 

Staršie verzie