O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Príručka pre žiadateľa NFP 2.3

Príručka pre žiadateľa NFP 2.3

Jednotná príručka vydaná Riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4.

 

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (verzia 2.3  (typ súboru PDF, veľkosť 1 300 KB) účinnosť od 15. 08. 2018


Prílohy

Príloha 1 - Metodický výklad RO k vypracovaniu ŽoNFP NP a DOP/ projektového zámeru verzia 2.3 (typ súboru PDF, veľkosť 840 kB) účinnosť od 15. 08. 2018

Príloha 1a - Rozpočet projektu s podrobným komentárom verzia 2.3 (typ súboru .xlsx, veľkosť 181 kB) účinnosť od 15. 08. 2018

Príloha 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP o nepredložení príloh(y) verzia 2.3 (typ súboru PDF, veľkosť 275 KB) účinnosť od 15. 08. 2018

Príloha 3 - Životopis (odporúčaný formulár) verzia 2.3 (typ súboru .doc, veľkosť 81 KB) účinnosť od 15. 08. 2018

Príloha 5 - Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ  verzia 2.3 (typ súboru PDF, veľkosť 530 kB) účinnosť od 15. 08. 2018

Príloha 6 - Prieskum trhových cien verzia 2.3 (typ súboru doc, veľkosť 88kB) účinnosť od 15. 08. 2018