O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov

IA MPVSR SR (v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je povinná používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy v prípade, ak disponuje údajmi relevantnými pre generovanie.

Žiadateľ, partner žiadateľa, príp. prijímateľ, partner prijímateľa môžu v súvislosti s preukázaním splnenia podmienky poskytnutia príspevku výzvy „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“ postupovať alternatívne:

  1. iniciatívne predložiť výpis z registra trestov (tento obsahuje osvedčovaciu doložku)
  2. poskytnúť IA MPSVR SR údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade so všeobecným vzorom Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. (formát DOCX, 78 kB)

Zároveň v zmysle výzvy, ak práva a povinnosti zmluvných vzťahov štatutárnych orgánov k organizácii, resp. spôsob vymenovania štatutárneho orgánu upravuje osobitný predpis, je možné nahradiť výpis z registra trestov čestným vyhlásením.