Dizajn bez nazvu Aktuality

Aktuality

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 „Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" 

 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Usmernenie pre prijímateľov o povinnosti vypĺňať vzor dokumentu Evidencia práce s klientom

Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici

ZMENA TERMÍNOV KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banskobystrického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 31. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v BANSKEJ BYSTRICI. 

Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave

PREZENTÁCIA DVOCH VÝZIEV OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 24. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností v BRATISLAVE.

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Rozvoj sektorových zručností". 

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

IA MPSVR SR informuje o pokynoch k vypĺňaniu pracovného výkazu k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03.  

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o pokynoch k vypĺňaniu pracovného výkazu k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01.  

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

Aktualizácia PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila aktualizáciu jednotnej príručky vydanej riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo-orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Informácia o zmene miesta konania informačného seminára v Banskej Bystrici

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 sa bude dňa 23. 11. 2017 z technických dôvodov konať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP 23, v miestnosti č.306.

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje. 

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2017

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím"

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 29. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01,02 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BRATISLAVE.

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banskobystrického kraja pre EŠIF organizujú dňa 23. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BANSKEJ BYSTRICI

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 22. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v KOŠICIACH.