Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Aktuality

Aktuality

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom 2018/3.1.1/01

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 28.02.2019

Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

IA MPSVR SR  informuje, že dňa 11.01.2019 bolo na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii fondov : https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ zverejnená  informácia, o vydaní Usmernenia platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal. Usmernenie je dostupné TU.

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 4. kola na 31.01.2019

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola o výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 4. kola na 06.02.2019

Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov žiadateľov  o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ 

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 21.01.2019.

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline a v Trnave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline a v Trnave

Zmena termínu Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest v Trnave

Implementačná agentúra MPSVR informuje o zmene termínu Informačného seminára v Trnave k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 22.02.2019

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2018

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 21.,22.,28. a 29.11.2018  informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie január 2019 až december 2019.

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v rámci 1. kola výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora pracovných miest". 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 14.01.2019. 

Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente  „Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01".

Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Minister práce a sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril 3.októbra 2018 regionálne centrum sociálnej ekonomiky  v Košiciach. Ide už o tretie takéto centrum na Slovensku, prvé otvroil minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici a v septembri zas v Prešove. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018)

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

IA MPSVR informuje, že dňa 20.9.2018 bola na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/ zverejnená Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.

Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril  v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prvé centrum otvoril minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom.Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Usmernenia na základe skúseností z doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev: 

„Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí OPLZ DOP 2016/4.2.1/01)“

„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí OPLZ DOP 2016/4.2.1/02)“

„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí OPLZ DOP 2016/4.2.1/03)“

 

Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy

IA MPSVR SR informuje o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01.