Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Aktuality

Aktuality

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu disponibilnej výšky alokácie určenej na vyčerpanie vo výzve. IA MPSVR SR tak musela pristúpiť k vypracovaniu poradovníka projektov aplikáciou rozlišovacích kritérií a vytvoreniu Zásobníka projektov. 

Odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR, Úradom pre verejné obstarávanie a  Trenčianskym samosprávnym krajom organizujú dňa 22. októbra 2019 v Trenčíne odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie.

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola je do 28. 10. 2019. 

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 29.11. 2019. 

Prihlasovanie na 2.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na 2. cyklus informačných seminárov, na ktorých sa dozviete základné informácie o procese deinštitucionalizácie a aktivitách národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Informačné semináre sa uskutočnia v mesiaci október a november 2019. 

Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pozýva  na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 03.10.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. v Bratislave, v Európskom informačnom centre. Na účastníkov čaká zaujímavá téma: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy „Rozvoj sektorových zručností“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy Rozvoj sektorových zručností, kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola je 22.10.2019. 

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola je do 30. 9. 2019.

Informácia o účtoch na vrátenie nezúčtovaných záloh

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje príjimateľov, že v súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení MF SR č.3/2015 je potrebné vrátiť na konkrétne účty.

Obmedzený prevádzkový režim

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude v piatok,06. septembra 2019 fungovať v obmedzenom prevádzkovom režime.

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje nformačné semináre k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov. Seminár je jednou z aktivít NP TOS a je určený pre zástupcov obcí do 1000 obyvateľov.

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“)

Informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  (ďalej aj ako „Zmluva“) a vykonávali terénnu sociálnu prácu prostredníctvom aspoň jedného zamestnanca na pozícii TSP resp. TP. Sú v nej uvedené základné rámcové informácie týkajúce sa pripravovaných Oznámení na zapojenie sa do NP TSP II. 

Informácia o pripravovanom Oznámení na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Informácia je určená pre poskytovateľov sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR (ďalej aj subjekt), ktorí boli zapojení do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len NP PVSSKIKÚ) a majú záujem zapojiť sa do pripravovaného národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len NP BOKKÚ).

Informácia o pokračovaní vybraných národných projektov

Na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) rozhodlo v rámci operačného programu Ľudské zdroje v čo najkratšom termíne, zahájiť nadväzujúce národné projekty Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01.

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje  Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy   OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Podporujeme terénnu opatrovateľskú službu aj v obciach do 1000 obyvateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa národný projekt pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z Operačného programu Ľudské zdroje. Od 5. augusta 2019 je zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. 

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019. 

si informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019

 

Uvedená zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Aktualizácia termínu uzavretia 6. kola výzvy je účinná od 17.07.2019 nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 17.07.2019. 

Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby" (ďalej aj výzva"), ktorá je porobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente Zmena č.3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01".

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 7. kola je stanovený na 15.10. 2019.