Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Aktuality

Aktuality

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

Informácia dotýkajúca sa vysporiadania finančných vzťahov.

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Realizácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby po prvý krát umožňuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať rozvoj opatrovateľskej služby aj v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

Usmernenie pre poskytnutie informácií v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre dopytovo-orientované projekty.

 

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U

Ministerstvo financií SR informuje o aktualizácii Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013. 

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti.

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020 podporených v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Oficiálne stanovisko MPSVR SR a IA MPSVR SR k národným projektom v programovom období 2014-2020.