Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Aktuality

Aktuality

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila aktualizáciu jednotnej príručky vydanej riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo-orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Informácia o zmene miesta konania informačného seminára v Banskej Bystrici

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 sa bude dňa 23. 11. 2017 z technických dôvodov konať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP 23, v miestnosti č.306.

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje. 

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2017

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím"

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 29. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01,02 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BRATISLAVE.

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banskobystrického kraja pre EŠIF organizujú dňa 23. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BANSKEJ BYSTRICI

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 22. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v KOŠICIACH. 

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

Ak máte otázky prípadne nejasnosti ohľadom vyhlásených výziev, v príspevku nájdete potrebné informácie, ako najrýchlejšie na ne získate relevantnú odpoveď. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením"

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" 

 

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

Informácia o aktualizovaní vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ku dňu 30.08.2017.

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje zrušil výzvu na dopytovo orientované projekty s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01. 

Usmernenie pre žiadateľov

Usmernenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci poskytovania informácií k vyhláseným výzvam operačného programu Ľudské zdroje. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 08. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím v BRATISLAVE. 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja organizujú dňa 19. 07. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET v BANSKEJ BYSTRICI. 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 18. 07. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET v KOŠICIACH. 

Informácia o sťahovaní

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o sťahovaní.