Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Aktuality

Aktuality

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP". 

 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP".

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení Informácie pre prijímateľov

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení  Informácie pre prijímateľov Riadiacim orgán pre OP Ľudské zdroje na jeho webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/.

Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o určení nového termínu a kola výzvy, o termíne uzavretia 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností. Nové kolo a nový termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 14. 01. 2019.

Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

IA MPSVR SR informuje o spustení siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby pripravila IA MPSVR SR pre žiadateľov Pomôcku – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP, t.j. jej konceptu/draftu v ITMS2014+ a k prekladaniu ŽoNFP v listinnej/elektronickej forme.

 

Najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v sekcii Najčastejšie kladené otázky žiadateľov pribudli najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby. Nájdete ich zverejnené aj priamo pri tejto výzve TU.

Obmedzený prevádzkový režim

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude v piatok, 10. augusta 2018 fungovať v obmedzenom prevádzkovom režime.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

 Informačný  seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

Informačný seminár sa bude konať, nakoľko sa naň zaregistrovalo viac ako 20 záujemcov.

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence - 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v súčasnosti jedinou organizáciou vo verejnej správe a na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť týmto certifikátom.

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

TERMÍNY KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 16., 17. a 18. 07. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora opatrovateľskej služby". 

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02. 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, v menej rozvinutých regiónoch, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.08.2018

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, vo viac rozvinutých regiónoch, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.08.2018

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom prostredí a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom prostredí na 02. 07. 2018. Termín uzavretia 5. kola výzvy predstavuje zároveň termín uzavretia uvedených výziev.

 

Dňa 13. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Trenčíne

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 13. 06. 2018 "INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU", kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Trenčianskeho samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov. 

Dňa 01. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Žiline

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 06. 2018 "INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU", kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov. 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.

Dobré veci prichádzajú pomaly

IA MPSVR SR sa zúčastní behu naprieč slovenskom v rámci podujatia The Run 2018

Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“.

 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01. 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

IA MPSVR SR informuje výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP, ktorú vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje.