Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality

Aktuality

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh. 

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola je 30.09.2020. 

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o iniciatívnej výnimke Ministerstva financií SR a jej aplikácii do praxe.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje prijímateľom hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II , kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola je 31.07.2020. 

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola je do 31. 7. 2020.

Informácia o opätovnom spustení financovania dopytovo-orientovaných projektov

Informácia o opätovnom spustení financovania dopytovo-orientovaných projektov

 

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01. 


 

Od 25.5.2020 sú návštevy povolené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "IA MPSVR SR") oznamuje, že od dňa 25.5.2020 (vrátane) sú návštevy v priestoroch IA MPSVR SR opäť povolené.

Všeobecná informácia k mimoriadnej situácií z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „IA MPSVR SR“) musí dbať na zachovanie a poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov, ale zohľadňovať aj opatrenia, ktoré budú určené vládou prijatými opatreniami pre všetky subjekty v SR.

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus)

Implementačná agentúra MPSVR SR ubezpečuje žiadateľov aj prijímateľov, že v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) a núdzovým stavom pre oblasť zdravotníctva, je cieľom IA MPSVR SR zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a implementácie projektov aj v tejto mimoriadnej situácii. V záujme minimalizácie negatívnych dopadov, vyplývajúcich zo šírenia pandémie, IA MPSVR SR prijíma a bude prijímať také opatrenia, ktoré neohrozia plynulosť finančných tokov a pomôžu významne znižovať  administratívnu záťaž, pričom nebudú navyšovať administratívne a finančné náklady žiadateľov a prijímateľov v obmedzených podmienkach.

 

Zmena č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01.

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola je 30.06.2020. 

 

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

Mimoriadne opatrenia

Odporúčania pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o odporúčanom postupe pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV), ktorý vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo prijaté rozhodnutie o pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020.

Informácia k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov a prijímateľov, že došlo k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérov rámci dopytovo-orientovaných projektov.

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k navýšeniu disponibilnej alokácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  informuje žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa z dôvodu nedostatku alokácie výzvy nachádzajú aktuálne v zásobníku projektov 2. kola výzvy, že sa v mesiacoch apríl/máj predpokladá navýšenie disponibilnej alokácie na výzvu.

Profesia days 2020 – pozvánka do stánku NP ISE

IA MPSVR SR informuje, že sa zúčastní Profesia days v dňoch 4. a 5. marca 2020 v Bratislave.

Oznámenie o pretrvávaní prebiehajúcich skúmaní pri dopytovo-orientovaných projektoch

IA MPSVR SR informuje prijímateľov o prebiehajúcich skúmaniach.

Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove a Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje  v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešov a Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica:  Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje výsledky 1 kola hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v zmysle OZNÁMENIA č. NP BOKKU/01/2019 (PDF, 1110 kB)