Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente  „Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01".

 

Zmenou č. 1. s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu
  • zmena termínu uzavretia 2. a 3. kola 

 

Cieľom zmeny č. 1 je navýšenie alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vyššieho záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadosť o NFP. 

Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa zmenou č. 1 mení termín uzavretia 2. kola predmetnej výzvy na 09. 11. 2018 a posúva sa aj termín uzavretia 3. kola na 07. 01. 2019. Pôvodný termín uzavretia 2. kola výzvy bol dňa 26. 10. 2018 a pôvodný termín uzavretia 3. kola výzvy bol dňa 14. 12. 2018. 

Uvedené zmeny nepredstavujú podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Aktualizácia termínov uzavretia 2. a 3. kola výzvy a navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu sú účinné od 09. 10. 2018 a nemajú dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 09.10.2018. 

Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF, 191 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.1. (formát PDF, 392 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.1.-  so sledovaním zmien (formát PDF, 394 kB)