Dizajn bez nazvu Aktuality » Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 4 OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02".

Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Táto zmena výzvy je účinná od 25.06.2019 a  má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 25.06.2019, v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok vytvoriť opätovne.

Zároveň upozorňujeme na predĺženie termínu uzatvorenia aktuálne prebiehajúceho 6. kola výzvy na 12.07.2019

 

Zmena č. 4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 236 kB)

Opis OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 zmena č.4  (formát PDF, 423 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 470 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - so sledovaním zmien (formát PDF, 569 kB)