Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 3 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01".

 

Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Táto zmena výzvy je účinná od 25.06.2019 a  má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 25.06.2019, v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 216 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 512 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - so sledovaním zmien (formát PDF, 613 kB)