Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (ďalej aj „výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 3 k výzve OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01".

Zmenou č. 3 dochádza k navýšeniu alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu, a to na 14 500 000 EUR. Uvedená zmena sa týka formálnych náležitostí výzvy, je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena č. 3 je účinná od 19.08.2019.

 

Zmena č. 3 k výzve OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 181 kB)

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 517 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: Vyzva OP LZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01_SZ  (formát PDF, 522 kB)