Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“  (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 1 OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01".

 

Zmenou č. 1, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • zmena alokácie v časti výzvy 1.3
  • zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP  v časti výzvy 1.5
  • zmeny termínu uzavretia jednotlivých kôl výzvy v časti výzvy 1.5
  • zmena znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 28 v časti výzvy 2.7

 

Zdôvodnenie:

Cieľom zmeny v časti výzvy 1.3 je navýšenie alokácie  finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vysokého záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.

Zmena znenia výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. V nadväznosti na uvedené sa z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP menia termíny uzavretia jednotlivých kôl predmetnej výzvy.

Zmena znenia výzvy v časti výzvy 2.7 predstavuje zosúladenie preukazovania podmienky poskytnutia príspevku  so záväznou riadiacou dokumentáciou, pričom zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

 

 Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Táto zmena výzvy je účinná od 22.01.2019 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 22.01.2019 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok vytvoriť opätovne. 

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 sa vzťahuje aj na ŽoNFP predložené pred Zmenou č. 1 výzvy, o ktorých Poskytovateľ ešte nerozhodol do dátumu nadobudnutia účinnosti Zmeny č. 1.

 

Zmena č.1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 ( formát PDF 201 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (formát PDF 701 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - so sledovaním zmien (formát docx 191 kB)