Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 s názvom Rozvoj sektorových zručností (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01".

 

Zmenou č. 1 k výzve, úpravou niektorých častí výzvy/prílohy sú dotknuté oblasti:

  • časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP - úprava znenia;
  • podmienky poskytnutia príspevku č. 2, 8, 17, 19 a 27 - úprava znenia;
  • príloha č. 12 výzvy - Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve k bodu 2.4 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu - úprava znenia časti prílohy.

Táto zmena výzvy je účinná od 10.04.2018 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 10.04.2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, z toho dôvodu bude potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok vytvoriť opätovne. 

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 sa vzťahuje na ŽoNFP predložené pred Zmenou č. 1 výzvy, o ktorých Poskytovateľ ešte nerozhodol do dátumu nadobudnutia účinnosti Zmeny č. 1.

 

Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 225 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 522 kB); Výzva OP ĽZ DOP 3.1.1/3.1.2/01 - so sledovaním zmien (formát PDF, 525 kB)

Príloha č. 12 Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve s osobitnými prílohami (formát  docx, 410 kB); Príloha č. 12 Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve s osobitnými prílohami - so sledovaním zmien (formát PDF, 417 kB)