Dizajn bez nazvu Aktuality » Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje má vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP. 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 26. 02. 2018 vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/aktuality/vyzva-vyber-oh-zmena-terminu-uzavierky-vyzvy.pdf. (PDF 1120 kB) Prílohy k výzve sú dostupné tu.