Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v rámci 1. kola výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01, uzavretého dňa 31.08.2018.

Na základe udelenej výnimky je Implementačná agentúra MPSVR SR oprávnená vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia (od uzatvorenia dotknutého kola výzvy).