Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Usmernenie pre žiadateľov

Usmernenie pre žiadateľov

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a priority programových dokumentov: 

- predmetná výzva s prílohami, 

- Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (príloha výzvy), 

- Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu operačného programu Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 2, 3, 4 (kategória Dopytové projekty/ Výzvy), 

- Často kladené otázky žiadateľov k výzvam spolu s príslušnými odpoveďami (kategória Dopytové projekty/ Otázky a odpovede - FAQ), 

- príslušné časti operačného programu Ľudské zdroje (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty), 

- Partnerská dohoda (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty).