Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

 

 V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č. 3.1) účinné od 27.10.2017, Vám Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „SO“) oznamuje hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu a vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov.

 Žiadosť o platbu

- žiadosti o platbu (priebežná platba a zúčtovanie zálohovej platby) zo strany SO budú predložené na odbor platobnej jednotky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „platobná jednotka“) do 28.11.2017 do 16,00 hod.

- žiadosti o poskytnutie zálohovej platby budú zo strany SO predložené na platobnú jednotku najneskôr do 05.12.2017 do 16,00 hod.

 

V súvislosti s vyššie uvedenými termínmi stanovenými pre SO je potrebné vziať na vedomie, že proces spracovania predložených žiadostí o platbu podlieha lehotám stanovených v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2., t. j. 25 pracovných dní pre schvaľovanie priebežnej platby a zúčtovania zálohovej platby, 10 pracovných dní pre schvaľovanie zálohovej platby. Vzhľadom na uvedené je potrebné zo strany prijímateľov predložiť predmetné žiadosti o platbu v čo najkratšom čase.

 

Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

- finančné prostriedky je potrebné vrátiť najneskôr do 1.12.2017, preto žiadame, aby prijímatelia dôsledne dodržiavali termíny pre zasielanie finančných prostriedkov na účty platobnej jednotky (nezrovnalosti, vratky, nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy).

 

Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2017 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho rozpočtu SR.