Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Ukončenie rozpočtového roka 2019

Ukončenie rozpočtového roka 2019

Žiadosť o platbu

 V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, Vám oznamujeme, že pre zostavenie záverečnej súhrnnej žiadosti o platbu budú platobnej jednotke MPSVR SR predkladané: 

- žiadosti o zúčtovanie zálohových platieb a refundačných platieb do 25.11.2019

- žiadosti o poskytnutie zálohovej platby do 05.12.2019


Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie termínov pre zasielanie finančných prostriedkov na účty platobnej jednotky MPSVR SR (nezrovnalosti, vratky, nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy), nakoľko na základe uvedeného usmernenia je platobná jednotka v spolupráci s SO povinná zabezpečiť vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb resp. neidentifikovaných prijatých platieb, ktoré sa evidujú v systéme ISUF, tzn. vysporiadať a preúčtovať všetky kreditné operácie na účtoch Štátnej pokladnice do 16.12.2019. Z tohto dôvodu je potrebné vrátiť finančné prostriedky najneskôr do 29.11.2019.

Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2019 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho rozpočtu SR.