Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala s implementáciou podporných aktivít pre zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príhovor zúčastnených pri otvorení centra

Aktivity budú realizované prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého cieľom je vytvorenie priestoru pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti. Okrem toho sa zameria na skvalitnenie legislatívneho rámca pre tvorbu zákonných noriem zaraďujúcich sociálnu ekonomiku a jej aspekty a atribúty do hospodárskeho, ekonomického, politického,  sociálneho a právneho rámca spoločnosti, ako aj na progresívne inovácie sociálnej politiky štátu, špecificky pre oblasť politiky zamestnanosti a politiky trhu práce. Aktivizácia záujemcov o sociálne podnikanie sa zameria na tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným osobám a taktiež sa bude  orientovať na pracovnú integráciu znevýhodnených a zdravotne postihnutých osôb na trhu práce.

Rozhovory s prítomnými

V rámci aktivít projektu bude otvorených celkovo 7 regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou bude poskytovať záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informovať o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a tiež budú poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom.

Zároveň budú pre potenciálne a vznikajúce subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.  Kontaktné údaje na každé regionálne centrum, ako aj základné informácie o projekte budú priebežne zverejňované na webovom sídle IA MPSVR SR.

Spoločná fotka na záver

Pilotné regionálne centrá pre Banskobystrický a Košický región už boli otvorené a sú k dispozícii potenciálnym klientom. Ďalšie regionálne centrá budú postupne otvárané v najbližšom období.

 

Tlačová správa  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Kontaktné údaje na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky:

 

Banská Bystrica

Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

 

Ján Baláž, manažér regionálneho centra

+421 915 916 169

jan.balaz@ia.gov.sk

 

Michal Kušický, regionálny koordinátor

+421 915 816 291

michal.kusicky@ia.gov.sk

 

Vladimír Oláh, regionálny koordinátor

+421 918 591 332

vladimir.olah@ia.gov.sk

 

 

Košice

Adresa: Pri prachárni 18, 040 11 Košice

 

Karolína Bortáková, manažérka regionálneho centra

+421 918 591 198

Karolina.Bortakova@ia.gov.sk

 

Anežka Kuchtová, regionálna koordinátorka

+421 918 959 067

anezka.kuchtova@ia.gov.sk

 

Ľuboš Kužilla, regionálny koordinátor

+421 918 591 202

Lubos.Kuzilla@ia.gov.sk