Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam: 

 

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

- OP ĽZ DOP 2016/2.1.1./01 - Podpora vstupu mladých ľudí na trh práce

- OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí


Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z podania informácie ku konkrétnej výzve (oprávnení žiadatelia, cieľová skupina, oprávnené aktivity výzvy, časová oprávnenosť a iné), účastníci budú oboznámení s Príručkou pre žiadateľa a budú prezentované časté otázky a odpovede potenciálnym žiadateľom pri predchádzajúcich kolách výziev. V rámci každej prezentácie bude priestor na otázky a diskusiu k praktickým príkladom z praxe.

 

Miesto a termín konania informačného semináru budeme komunikovať prostredníctvom aktualít po ukončení prieskumu. 


V prípade záujmu zašlite predbežnú žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 05. 05. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať.