Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby pripravila IA MPSVR SR pre žiadateľov Pomôcku – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP, t.j. jej konceptu/draftu v ITMS2014+ a k prekladaniu ŽoNFP v listinnej/elektronickej forme.

Upozornenie:

Pomôcka – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP slúži len pre potreby žiadateľa, t.j. žiadateľ ho nepredkladá spolu so ŽoNFP.

Výsledky vyplnenia nie sú zárukou výsledku v procese konania o ŽoNFP a majú len informatívny charakter; z uvedených dôvodov nie sú pre IA MPSVR SR záväzné a žiadateľ sa nemôže na ne odvolávať.

Pomôcka – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP – na stiahnutie TU.

 

Zároveň, k často sa opakujúcim otázkam, uvádzame súhrnne podľa oblastí, pričom zároveň dávame do pozornosti aj zverejnené Najčastejšie otázky a odpovede (PDF):

1, Oblasť: Povinné prílohy

Žiadateľ k podmienkam poskytnutia príspevku v ITMS2014+ nahráva prílohy, stanovené v predmetnej výzve pri každej podmienke poskytnutia príspevku ako "forma preukázania". V prípade, ak sa niektorá z príloh na žiadateľa nevzťahuje, v súlade s výzvou (časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku) musí žiadateľ predložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (= Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa).

Povinnými prílohami sú napr.:

 • Príloha výzvy č. 8 Rozpočet projektu s podrobným komentárom
 • PRÍLOHA III časť (A) Schémy štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby Výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011
 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb – sken
 • Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie vo forme skenu – ak relevantné
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa o NFP) – ak relevantné.

Bližšie viď. časť 2 a časť 1.6 predmetnej výzvy.

V súlade s časťou 2 predmetnej výzvy dávame tiež do pozornosti:

 •  Žiadateľ má vo verejnej časti ITMS2014+ možnosť overenia splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku integračnou akciou. Žiadateľ v časti „Podmienky poskytnutia príspevku“, v rámci detailu príslušnej podmienky poskytnutia príspevku stiahne informáciu o plnení podmienky automaticky z iného informačného systému verejnej správy. Uvedené overenie slúži výhradne na uistenie sa žiadateľa o jeho statuse vo verejnom registri. Ak žiadateľ zistí v elektronických verejných registroch/ITMS2014+ nesúlad s podmienkou poskytnutia príspevku, je oprávnený predložiť dokument (resp. zdôvodnenie absencie dokumentu) aj bez výzvy na doplnenie ŽoNFP, ako súčasť predkladanej ŽoNFP v ITMS2014+.
 •  V prípade, že žiadateľ využil deklarovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP) tam, kde mu to Poskytovateľ umožnil, pred vydaním rozhodnutia Poskytovateľ overí splnenie podmienok v súlade so spôsobom overenia uvedeným pri konkrétnych podmienkach, príp. vyzve žiadateľa na predloženie listinných originálov dokumentov alebo skenov listinných originálov dokumentov (ak relevantné).

 

2, Oblasť: Príloha III časť (A) Výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 - žiadateľ vypĺňa len hárok A. "ŽoNFP a Zmluva o NFP" (červený trojuholník pri vybraných bunkách = vysvetlivka k vypĺňaniu)

Náklady na výkon SVHZ (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)

Oprávnené náklady za SVHZnáklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti súvisiace výlučne s výkonom opatrovateľskej služby, ktoré je pre poskytovanie opatrovateľskej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie.
Náklady vynaložené na poskytovanie SVHZ = ekonomicky oprávnené náklady, to znamená náklady SVHZ výlučne spojené s opatrovateľskou službou, ktorá je vedená v analytickom účtovníctve poskytovateľa opatrovateľskej služby.
a) ak sú činnosti príslušného poskytovateľa obmedzené len na opatrovateľskú činnosť (SVHZ), možno zohľadniť/uviesť všetky náklady poskytovateľa na činnosti opatrovateľskej služby
b) ak poskytovateľ vykonáva aj iný druh sociálnej služby, ktoré nespadajú pod opatrovateľskú službu (SVHZ), možno zohľadniť/ uviesť len náklady výlučne  súvisiace s opatrovateľskou službou  
Poznámka: Poskytovateľ sociálnej služby musí podľa § 67a odsek 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s inou činnosťou. Relevantné údaje musí žiadateľovi poskytnúť jeho účtovník.

Posledné uzavreté účtovné obdobie (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“) 

Údaje ku dňu podania ŽoNFP - ročné údaje (náklady na výkon SVHZ a príjmy za výkon SVHZ; SVHZ = opatrovateľská služba).  Tzn. ekonomicky oprávnené náklady prijímateľa opatrovateľskej služby za predchádzajúci fiškálny rok. Fiškálny rok je podľa zákona č. 431/2002 Z. z. kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa/organizácie. Hodnoty z predchádzajúceho účtovného obdobia slúžia poskytovateľovi NFP ako informácia a stav z ktorého žiadateľ vychádza pri nastavovaní predpokladaných hodnôt a výšky NFP. Relevantné údaje musí žiadateľovi poskytnúť jeho účtovník.

Predpoklad výšky nákladov na výkon SVHZ, resp. príjmov za výkon SVHZ za obdobie trvania poverenia (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)

Žiadateľ/prijímateľ uvedie plánované obdobie realizácie projektu. Obdobie realizácie projektu bude zároveň obdobím poverenia na výkon SVHZ, ktoré bude definované v Zmluve o NFP. Obdobie realizácie projektu bude zároveň obdobím poverenia na výkon SVHZ, ktoré bude definované v Zmluve o NFP.
Poznámka: Obdobie realizácie zároveň žiadateľ zahrnie do počtu jednotiek v Prílohe č. 8 výzvy ako aj ŽoNFP (Harmonogram realizácie projektu).
Zároveň žiadateľ uvedie predpoklad podľa plánovaného obdobia - jednotlivých kalendárnych rokov a mesiacov:
1, náklady na výkon SVHZ
2, príjmy za výkon SVHZ

Príjmy za výkon SVHZ (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)

Príjmy výlučne spojené s opatrovateľskou službou vedené v osobitnom účtovníctve poskytovateľa opatrovateľskej služby.
a) ak sú činnosti príslušného poskytovateľa obmedzené len na opatrovateľskú činnosť (SVHZ), uviesť všetky príjmy poskytovateľa na činnosti opatrovateľskej služby
b) ak poskytovateľ vykonáva aj iný druh sociálnej služby, ktoré nespadajú pod opatrovateľskú službu (SVHZ), možno uviesť príjmy súvisiace s opatrovateľskou službou.
Poznámka: Poskytovateľ sociálnej služby musí podľa § 67a odsek 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy (výnosy) a výdavky (náklady). Relevantné údaje musí žiadateľovi poskytnúť jeho účtovník.

Maximálna výška oprávnenej náhrady (= zelená bunka v hárku A. ŽoNFP a Zmluva o NFP)

Maximálna výška oprávnenej náhrady za SVHZ = Náklady za SVHZ - Príjem za SVHZ
Výška NFP ≤ Výška oprávnenej náhrady za SVHZ = Čisté náklady na SVHZ
Výška NFP v ŽoNFP nesmie presiahnuť vypočítanú maximálnu povolenú oprávnenú výšku náhrady za SVHZ, v opačnom prípade vzniká neoprávnená nadmerná náhrada.

 

3, Oblasť: Príloha č. 8 výzvy Rozpočet projektu s podrobným komentárom (viď. aj hárok Pokyny k vyplneniu)

Hárok „Rozpocet“

V prípade, ak žiadateľ zapojí do projektu 15 opatrovateliek (z toho: 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 1.0, 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,5 a 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,25 úväzok), žiadateľ uvedie v rozpočte položky:

 • 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 1.0 ako položku „opatrovateľka – plný úväzok“ a do podrobného komentáru k položke a k spôsobu výpočtu položky počet mesiacov, teda koľko osôb na akú dĺžku bolo počítaných
 • 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,5 ako položku „opatrovateľka – skrátený úväzok“ a do podrobného komentáru k položke a k spôsobu výpočtu položky (počet mesiacov, teda koľko osôb na akú dĺžku bolo počítaných) aj informáciu „pracovný úväzok 0,5
 • 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,25 ako položku „opatrovateľka – skrátený úväzok“ a do podrobného komentáru k položke a k spôsobu výpočtu položky (počet mesiacov, teda koľko osôb na akú dĺžku bolo počítaných) aj informáciu „pracovný úväzok 0,25

Poznámka: V zmysle vyššie uvedeného príkladu žiadateľ triedi, t.j. uvádza položky podľa úväzkov.

Schválené typy úväzkov je nutné dodržať počas celej doby realizácie projektu, t.j. nie je možná napr. zmena zo 4 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,25 na 2 opatrovateľky na pracovný úväzok 0,5. Takáto skutočnosť má dopad na Zmluvu o poskytnutí NFP a vyžaduje si jej zmenu.

Do výpočtu „Počet jednotiek“ vstupuje okrem počtu opatrovateliek na daný pracovný úväzok aj počet mesiacov, pričom počet mesiacov je identický k počtu mesiacov obdobia trvania poverenia (uvedený v Prílohe III, časť (A)).

Príklad: Žiadateľ plánuje zapojiť 10 opatrovateliek na pracovný úväzok 1.0 v trvaní 24 mesiacov. Do bunky "Počet jednotiek" stĺpca H prislúchajúceho k názvu položky "opatrovateľka - plný úväzok" žiadateľ vloží vzorec: = 10*24, na základe čoho sa v bunke zobrazí hodnota 240.

Hárok „Mzdová politika“

V hárku „Mzdová politika“ treba pri CCP uviesť priemernú celkovú cenu práce (hrubá mzda + odvody) na pozícii opatrovateľky za posledných 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. Pri predložení ŽoNFP v mesiaci august 2018 žiadateľ uvádza údaje CCP za obdobie: 1-7/2018 a 8-12/2017.

Ilustratívny príklad – prepočet na ustanovený týždenný pracovný čas:

Žiadateľ má 3 opatrovateľky, z toho:

 •  1 opatrovateľka pracuje na pracovný úväzok 1.0 (ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod.), pričom CCP mala uvedená opatrovateľka v mesiaci 12/2017 vo výške 650 EUR,
 •  1 opatrovateľka pracuje na skrátený úväzok 0,8, pričom CCP mala uvedená opatrovateľka v mesiaci 12/2017 vo výške 530 EUR,
 •  1 opatrovateľka pracuje na pracovný úväzok 0,5, pričom CCP mala uvedená opatrovateľka v mesiaci 12/2017 vo výške 330 EUR.

Priemerná CCP za mesiac 12/2017 na pozícii opatrovateľky na ustanovený týždenný pracovný čas bola 657,5 EUR.

 

4, Oblasť: Merateľné ukazovatele

Typ závislosti: „Súčet“ alebo „Maximálna hodnota“.

Spôsob výpočtu stanovuje Príloha č. 4 výzvy, a to:

 • P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí

Spôsob výpočtu: Za kapacitu sa na účely ukazovateľa považuje počet pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas v rozsahu 1,0 pracovného úväzku.

Napr.: Ak v rámci projektu podporujeme 10 pracovných miest opatrovateliek pracujúcich na ustanovený týždenný pracovný čas – plný prac. úväzok, hodnota ukazovateľa je 10. Ak v rámci projektu podporujeme 10 pracovných miest opatrovateliek pracujúcich na kratší pracovný čas vo výške ½ ustanoveného týždenného pracovného času, hodnota ukazovateľa je 5. 

 • P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Spôsob výpočtu: Za každý implementovaný projekt sa vykáže hodnota plnenia ukazovateľa 1. 

 

5, Oblasť: Podporné aktivity

Nevypĺňanie údajov pri podporných aktivitách v ITMS2014+ sa vzťahuje jednak na časť 9 ŽoNFP, jednak na časť 11.A ŽoNFP a vyplýva z nastavenia výzvy v ITMS2014+.

 V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť 9 ŽoNFP „Harmonogram realizácie aktivít“, je vzhľadom k nastaveniu predmetnej výzvy potrebné postupovať nasledovne: pri podporovaných aktivitách nevypĺňať dátumy v rámci „Začiatok realizácie aktivity“ a „Koniec realizácie aktivity“. (Postup pri vypĺňaní: podľa obrázka, pričom uvádzané údaje sú bez relevancie k predmetnej výzve.)


 V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť 11.A ŽoNFP „Rozpočet žiadateľa“, nie je možné pridávať položky rozpočtu do časti rozpočtu "NEPRIAME VÝDAVKY". Položky rozpočtu je možné priradiť len k hlavným aktivitám (priame výdavky). (Postup pri vypĺňaní: podľa obrázka, pričom uvádzané údaje sú bez relevancie k predmetnej výzve.)