Dizajn bez nazvu Aktuality » Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

 

Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa (PpP), prijímateľovi zanikla povinnosť používať  a vypĺňať dva rôzne pracovné výkazy (1 ako príloha PpP, 1 ako príloha Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vo Výzve). Prijímateľ je povinný vypĺňať  a zasielať už len pracovný výkaz, ktorý tvorí prílohu Výzvy. Pokyny k vypĺňaniu predmetného pracovného výkazu sú uvedené vo vzore. Prijímateľ je povinný vypĺňať pracovný výkaz tak, ako je uvedené vo vzore.  Uvedené sa týka všetkých Žiadostí o platbu (okrem zálohovej), ktoré budú predložené po zverejnení tejto informácie. 

 

Od Predmet Prijaté Veľkosť Kategórie
Sadovská Magdaléna FW: Usmernenie pre prijímateľov, výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, 02, 03 11:24 576 KB

V prípade, že Žiadosť o platbu bude obsahovať pracovné výkazy za obdobie pred dátumom účinnosti Príručky pre prijímateľa, verzia 4 a prijímateľ nemá možnosť spätnej úpravy pracovných výkazov podľa uvedeného vzoru, je prijímateľa povinný postupovať v súlade s predchádzajúcim platným postupom, t. j. predkladá dva pracovné výkazy. 

Vzor: 

Pracovný výkaz OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02  a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (formát XLS, 178 kB)