Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Podporujeme terénnu opatrovateľskú službu aj v obciach do 1000 obyvateľov

Podporujeme terénnu opatrovateľskú službu aj v obciach do 1000 obyvateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa národný projekt pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z Operačného programu Ľudské zdroje. Od 5. augusta 2019 je zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Hlavným cieľom je zvýšenie dostupnosti  terénnej opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach, ktoré túto sociálnu službu v súčasnosti neposkytujú. Projekt je určený verejným poskytovateľom sociálnych služieb, v tomto prípade obciam s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, právnickým osobám zriadenými alebo založenými obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, alebo spoločným obecným úradom zriadeným obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, ktorí neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách. Realizácia a implementácia projektu je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky.