Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby,

ilustračný obrázokImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“)  realizuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje  národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“). Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení, ako aj podporiť rozširovanie poskytovania opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov. V rámci NP POS sú podporovaní verejní i neverejní poskytovatelia  opatrovateľskej služby vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.

Realizácia NP POS po prvý krát umožňuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať rozvoj opatrovateľskej služby aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. V súčasnosti je v Bratislavskom samosprávnom kraji disponibilný objem finančných prostriedkov na pokrytie 123,5 pracovných miest opatrovateliek a opatrovateľov. Ak máte registrovanú terénnu formu opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji a riešite otázku financovania výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci tohto kraja, máte  možnosť zapojiť sa do tohto národného projektu. Bližšie informácie o projekte, ako aj podmienky zapojenia sa do NP POS, sú dostupné na webovom sídle IA MPSVR SR  www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje