Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, Vám oznamujeme hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu na odbor platobnej jednotky za OP Ľudské zdroje.

 

Žiadosť o platbu

 

Platobná jednotka vykoná:

 

-       zostavenie záverečnej súhrnnej žiadosti o platbu  dňa 1.12.2018, z tohto dôvodu je potrebné zo strany SO predložiť žiadosti o platbu na platobnú jednotku do 26.11.2018 do 16,00 hod.

-       rezerváciu ŽoP na poskytnutie zálohovej platby v termíne do 10.12.2018, žiadosti o poskytnutie zálohovej platby  žiadame predložiť RO na platobnú jednotku najneskôr do 05.12.2018 do 16,00 hod.

 

Vysporiadanie  finančných  vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

 

            Na základe uvedeného usmernenia je PJ v spolupráci s RO povinná zabezpečiť vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb resp. neidentifikovaných prijatých platieb, ktoré sa evidujú v systéme ISUF, tzn. vysporiadať a preúčtovať všetky kreditné operácie na účtoch Štátnej pokladnice do 17.12.2018.

 

            Z tohto dôvodu Vás žiadame o spoluprácu pri informovaní prijímateľov o dôslednom dodržiavaní termínov pre zasielanie finančných prostriedkov na účty platobnej jednotky (nezrovnalosti, vratky, nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy).

 

Zároveň oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov je potrebné posunúť do stavu „uhradené“ v systéme ITMS v rámci účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí.

 

            Nakoľko identifikácia platieb, nahratie ŽoVFP , ako aj  oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a  zaúčtovanie príjmov je komplikované a vyžaduje si dlhšie časové obdobie, finančné prostriedky je potrebné vrátiť najneskôr do 30.11.2018 (platí aj pre vrátenie zostatku finančných prostriedkov z  nezúčtovanej zálohy prostredníctvom RIS u rozpočtových organizácií pre OP ZaSI a OP ĽZ))  

 

            Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2018 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho rozpočtu SR.