Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Oznámenie o pretrvávaní prebiehajúcich skúmaní pri dopytovo-orientovaných projektoch

Oznámenie o pretrvávaní prebiehajúcich skúmaní pri dopytovo-orientovaných projektoch

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) si dovoľuje oznámiť, že z dôvodu prebiehajúcich skúmaní v nadväznosti na systémový audit A924 a audit operácií A967 v súlade s čl. 3.2, bod 21 a s čl. 4.5.7.1 Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 (ďalej len „SFR“) a na základe článku 8, bod 6, písm. f) Zmluvy o poskytovaní Nenávratného finančného príspevku pozastavené platby.

 

Schvaľovanie žiadostí o platbu, a to zúčtovanie zálohových platieb a priebežných platieb, má v súlade s čl. 132 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 za následok, že lehota na spracovanie daných žiadostí o platbu pre daný realizovaný projekt bude prerušená. Uvedeným pozastavením platieb zároveň nedochádza k  pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu.

 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam si IA MPSVR SR dovoľuje informovať, že na základe čl. 6.2.4, bod 9 SFR, budú poskytované zálohové platby vo výške stanovenej v uvedenom ustanovení, a to na základe predloženej žiadosti o zálohovú platbu.

 

Oprávnená výška zálohovej platby musí zodpovedať súčtu certifikačným orgánom schválených žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby, súčtu predložených žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby a sumy, ktorá sa rovná rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a sumy predchádzajúcich poskytnutých zálohových platieb. Suma zálohovej platby bude poskytnutá len maximálne v stanovenej výške zmluvne stanoveného % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu. V zmysle uvedeného už predložením žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby  vzniká nárok na predloženie žiadosti o zálohovú platbu a nie je potrebné čakať na jej scertifikovanie tzn., že z strany prijímateľa musia byť predložené žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, aby bolo možné poskytnúť zálohovú platbu.

 

Vyššie uvedený postup vyplýva priamo z príslušných ustanovení SFR. V prípade, ak nedôjde k dodržaniu podmienky zúčtovania zálohovej platby alebo budú následne identifikované neoprávnené výdavky, je prijímateľ  povinný vrátiť platobnej jednotke MPSVR SR sumu nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby v súlade s postupom uvedeným v čl. 6.2.5 SFR.

 

Ak prijímateľ pri podpise Zmluvy o poskytovaní Nenávratného finančného príspevku zvolil len systém financovania: refundácia a chcete požiadať o zálohovú platbu je potrebné, aby si zmenil predmetný systém financovania na systém financovania: kombinácia systému zálohových platieb a refundácie. O uvedenú zmenu musí prijímateľ požiadať predložením Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (významnejšia zmena) v zmysle čl. 6 Zmluvy o poskytovaní Nenávratného finančného príspevku.

 

O obnovení schvaľovania platieb bude IA MPSVR SR informovať. V prípade otázok prijímateľ kontaktuje svojho projektového manažéra.