Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora opatrovateľskej služby". Výzva je vyhlásená od 29. 06. 2018

 Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 26. 10. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 14. 12. 2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy  

 

Upozornenie: V rámci prvého kola výzvy, je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018. Pred týmto termínom budú všetky predložené ŽoNFP zrušené. 

 

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce