Dizajn bez nazvu Aktuality » Regionálne centrá sociálnej ekonomiky na medzinárodnej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky na medzinárodnej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“

Implementačná agentúra MPSVR SR sa ako jeden z partnerov podujatia zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii o sociálnej ekonomike v poľnohospodárstve s názvom „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI – Agriculture as an Actor of Social Inclusion), ktorú organizovala  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa. Záštitu nad konferenciou prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Prostredníctvom účasti manažérov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky sme sa zapojili do diskusií v odbornom paneli na témy:

  • Poľnohospodárska prax a sociálne inovácie,
  • Vzdelávanie, informovanosť a poradenstvo.

Prezentovaná bola aj téma spojeného duálneho vzdelávania a sociálnej ekonomiky ako inovatívne systémové opatrenie.

Konferencia sa konala online formou v dňoch 14.-15. októbra 2021 s 12 prednášajúcimi a celkovo 300 online účastníkmi. Cieľom konferencie bolo posilniť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania o úlohe, ktorú poľnohospodárstvo zohráva v sociálnom začlenení a sociálnej ekonomike. Taktiež podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu poľnohospodárstva pri vytváraní pridanej hodnoty a inovácií. Hlavnými témami na konferencii boli

  • Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
  • Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu