Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

 

Bližšie informácie týkajúce sa vyhlásených výziev a prípravy ŽoNFP môžete získať na webovom sídle Implementačnej agentúry MPSVR SR , kde sú zverejnené aj všetky relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve (kategória Dopytové projekty/ Výzvy), alebo prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

  • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Referát publicity Nevädzová 5 814 55 Bratislava manažér pre informovanie a komunikáciu e-mail: vyzvy@ia.gov.sk.

 

IA MPSVR SR uprednostňuje z dôvodu efektívnosti a nižšej administratívnej záťaže elektronickú (e-mailovú) formu komunikácie, pri ktorej je do predmetu správy nutné uviesť kód konkrétnej výzvy. V opačnom prípade nie je záruka správneho priradenia k výzve a včasného vybavenia odpovede. Žiadateľ je oprávnený požadovať od IA MPSVR SR informácie ohľadne predkladania ŽoNFP od dátumu vyhlásenia výzvy do dátumu uzavretia výzvy. Informácie poskytnuté v elektronickej forme ako aj informácie zverejnené na webovom sídle www.ia.gov.sk majú záväzný charakter.

 

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a priority programových dokumentov: