Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence - 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v súčasnosti jedinou organizáciou vo verejnej správe a na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť týmto certifikátom.

IAMPSVR SR získala v roku 2015 ocenenie Effective CAF user – Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je medzinárodne uznávaným nástrojom na samohodnotenie špecificky určené pre organizácie verejnej správy. Vedenie organizácie sa v roku 2017 rozhodlo pokračovať v oblasti zlepšovania sa a zefektívňovania procesov, a to aplikovaním modelu výnimočnosti EFQM vo svojej činnosti.

„Naším cieľom je byť výnimočný, preto sa neustále snažíme posúvať dopredu. V minulosti nám bol udelený certifikát CAF, tentokrát sme sa rozhodli ísť o level vyššie a získať certifikát EFQM Committed to Excellence. Mali sme vytvorený vynikajúci tím našich zamestnancov, ktorí intenzívne pracovali na zavedení nových postupov a vylepšení v našej organizácii. Cennými radami nám pomáhali aj zo Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, ktorá je garantom zavedenia tohto modelu,“ priblížil Martin Ružička, generálny riaditeľ IA MPSVR SR. 

Model výnimočnosti EFQM  vznikol v spolupráci so zakladateľmi Európskej nadácie pre kvalitu (European Foundation for Quality Management - EFQM) v roku 1988. Je nástrojom určeným ku komplexnému posudzovaniu firmy a jej výkonu. Ide o model založený na 9 kritériách: vodcovstvo, stratégia, pracovníci, partnerstvá a zdroje, procesy ako aj vzťah k pracovníkom, k zákazníkom, k spoločnosti a celkové ekonomické výsledky.  

Prvým krokom pre získanie certifikátu EFQM je tvorba samohodnotiacej správy, ktorá je „interným“ videním oblastí z pohľadu vlastných zamestnancov. Za týmto účelom v IA MPSVR SR vznikol 21 členný tím zamestnancov tvoriaci EFQM tím. Metodické vedenie tvorby samohodnotiacej správy zabezpečovala Slovenská spoločnosť pre kvalitu pravidelnými konzultáciami a workshopmi. Na základe samohodnotiacej správy bol následne vytvorený Predkladací dokument, ktorý slúžil ako podklad pre medzinárodné hodnotenie z Európskej nadácie pre kvalitu v Bruseli ako aj externého hodnotiteľa.  

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V programovom období 2014-2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo-orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

V rámci svojich priorít prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej mobility za prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Podieľa sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, čím by mala byť zvýšená zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

fotografia z odovzdávania certifikátu EFQM

tím EFQM