Dizajn bez nazvu Aktuality » Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.09.2021 prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,  konkrétne v časti  OP ĽZ – Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie, pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156.

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme  taktiež informovať, že všetky procesy spojené s implementáciou projektov v časti OP ĽZ - Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie bude odo dňa 01.09.2021 zabezpečovať výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156.

Po tomto dátume budú všetky náležitosti v kompetencii  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako nového poskytovateľa.

 

Veríme, že tento prechod bude plynulý a bez zásadnejších komplikácií.